Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar til forslag til Lov om Natur- og miljøklagenævnet

By- og Landskabsstyrelsen
Juridisk kontor
Haraldsgade 59
2100 København Ø

Resumé
Det Økologiske Råd er positiv over for en modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og over for en styrkelse af borgernes retsstilling, men finder, at lovforslaget på en række områder forringer borgernes retsstilling.

Det Økologiske Råd finder indførelse af et klagegebyr i Miljøklagenævnet på 500 kr. urimeligt af følgende grunde:

Gebyret på miljøsager vil forringe borgernes retsstilling og betyde færre klager, fordi de økonomisk svage borgere og natur- og miljøorganisationer vil afholde sig fra at klage på grund af gebyret, og det vil komme landbruget og virksomhederne til gode på bekostning af naturen og miljøet

Natur- og miljøorganisationernes og borgernes klager fungerer reelt som den eneste kontrol med, at kommunernes afgørelser i henhold til natur- og miljølovgivningen overholder den gældende lovgivning

Det strider imod ånden i Århuskonventionen, som forpligter staterne til at stille retsmidler til rådighed for borgerne, der skal være rimelige og retfærdige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre

Danmark vil ikke længere kunne stå som et forbillede for indførelse af borgerrettigheder på miljøområdet i forhold omverdenen

Staten vil reelt ikke få nogen indtægt på gebyret på grund af administrationsomkostningerne og fordi den vil skulle tilbagebetale en stor del af gebyrerne, når klagerne får medhold – men for miljøorganisationer uden meget stærk økonomi vil det være en stor økonomisk belastning at skulle lægge pengene ud.Det Økologiske Råd finder det ikke acceptabelt, at alle klager i henhold til Lov om Vandforsyning og Lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder flyttes fra det sagkyndige nævn til det læge nævn, men ser gerne, at det sagkyndige nævn suppleres med det læge nævn i sager, der har særlig planlægningsmæssig betydning.

Klageretten i dansk natur- og miljølovgivning
Natur- og miljøorganisationernes klageret i den danske natur- og miljølovgivning er enestående i verden. Grundstenen herfor blev lagt af statsminister Thorvald Stauning, der var årsag til, at Danmarks Naturfredningsforening fik ret til at rejse fredningssager i den første naturfredningslov, der blev vedtaget i 1937.
Siden da har natur- og miljøorganisationerne fået klageret i alle love, der vedrører natur- og miljøbeskyttelse. Og det er en væsentlig årsag til, at det folkelige engagement i natur- og miljøbeskyttelsen ligger på et væsentligt højere niveau i Danmark end i resten af Europa.

En konsekvens af natur- og miljøorganisationernes klageret er, at de stort set helt har overtaget statens opgave med at føre tilsyn med, at kommunerne overholder den gældende lovgivning i deres afgørelser efter natur- og miljølovgivningen.

Natur- og miljøorganisationerne varetager således ganske gratis en væsentlig og ganske ressourcekrævende opgave for samfundet.

Indførelse af klagegebyr for miljøsager
Det Økologiske Råd finder det på den baggrund urimeligt, at der i lovforslaget er indført et gebyr på 500 kr. for hver klage over afgørelser efter miljølovgivningen.

Det Økologiske Råd har siden juli 2007 påklaget 251 miljøgodkendelser af husdyrbrug, mens de statslige miljøcentre i 2008 og 2009 har påklaget 29 husdyrklager ud af de 508 husdyrklager, som Miljøklagenævnet har modtaget. Det svarer til 5,7%.

Af Det Økologiske Råds 251 klager er 25 afgjort af Miljøklagenævnet pr. 26/10 2009, og Det Økologiske Råd har fået medhold i alle 25 klager. Herudover har Det Økologiske Råd trukket 17 klager tilbage, efter at ansøgeren har opfyldt vore klagepunkter og 6 klager er bortfaldet, fordi ansøgeren har trukket sin ansøgning tilbage.

Der ligger således p.t. 203 klager fra Det Økologiske Råd i Miljøklagenævnet svarende til et samlet gebyr på 101.500 kr.

Klagerne fra natur- og miljøorganisationerne og de klageberettigede borgere er med til at sikre, at især kommunernes afgørelser på natur- og miljøområdet overholder lovgivningens krav om beskyttelse af naturen og miljøet.

Såvel natur- og miljøorganisationer som borgere med lave indkomster bør have de samme klagemuligheder som de økonomisk velstillede borgere og natur- og miljøorganisationer.

Det Økologiske Råd er en forening, der arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt og som udgiver bladet ”Global Økologi”. Foreningen modtager ikke statsstøtte, men ”lever” af medlemskontingenter og overheads på projekter m.m.

På den baggrund finder vi det helt urimeligt, at det fremover vil kræve, at Det Økologiske Råd indbetaler 100.000 kr. i gebyrer for at have 200 klagesager liggende i det nye Natur- og miljøklagenævn.

Gebyret på miljøsager vil forringe borgernes retsstilling og betyde færre klager, fordi de økonomisk svage borgere og natur- og miljøorganisationer vil afholde sig fra at klage på grund af gebyret, og det vil komme landbruget og virksomhederne til gode på bekostning af naturen og miljøet.

Baggrunden for, at der i sin tid blev indført gratis administrativ prøvelse af myndighedsafgørelser var netop at forbedre befolkningens muligheder for at klage over myndighedernes afgørelser. Disse muligheder foreslås nu forringet.

Forskel på natur og miljøsager
Sager efter naturbeskyttelsesloven indebærer oftest, at afgørelsen består i, at en dispensation eller en tilladelse efter loven ophæves eller stadfæstes.

I sager efter husdyrgodkendelsesloven sker der ”fuld prøvelse” af hele miljøgodkendelsen, der ofte har op mod 100 vilkår eller flere. Miljøklagenævnet har hidtil i alle husdyrgodkendelsessager med ”fuld prøvelse” enten ophævet miljøgodkendelsen eller ændret på vilkårene.

De statslige udgifter ved opkrævning og tilbagebetaling af gebyret i husdyrgodkendelsessager vil derfor overstige de reelle gebyrindtægter væsentligt.

De forventede statslige indtægter består således alene af sparede udgifter til behandling af de klager, som ikke vil blive indsendt af de økonomisk svageste i samfundet på grund af gebyret.

Baggrunden for det Økologiske Råds klager
Det Økologiske Råd anmodede i december 2006 miljøministeren om klageret i husdyrgodkendelsessager, fordi vi var stærkt utilfredse med, at husdyrgodkendelsesloven bl.a. medførte en række forringelser i forhold til den hidtidige administrationspraksis i mange amter, uklare regler for anvendelse af BAT og en helt utilstrækkelig kontrol med, hvordan de 98 kommuner ville administrere loven.

De statslige miljøcentres stikprøvekontrol har været helt utilstrækkelig, da den kun omfatter 10% af afgørelserne og kun omfatter kontrol af, om lovens formelle regler er overholdt, men ingen kontrol af om kommunerne miljøgodkendelserne opfylder lovens krav om anvendelse af BAT og overholdelse af beskyttelsesniveauerne for naturen og miljøet.

Det Økologiske Råds klager førte til, at landbruget og politikere i både kommuner og Folketing i vinteren 2008/2009 fremførte krav om, at vi fik frataget vores klageret over husdyrgodkendelses-sager, fordi vi påklagede for mange sager, og fordi vi ”kun” havde 1.000 medlemmer.

Det Økologiske Råd har imidlertid som nævnt fået medhold af Miljøklagenævnet i alle de 25 af vore klager, der hidtil er afgjort, og en lang række miljøgodkendelser, der har været i strid med husdyrgodkendelsesloven, er således kun blevet lovliggjort takket være vores klager.

Vi finder på den baggrund, at vi i stedet for klagegebyrer snarere burde belønnes for vores store arbejde med at gennemgå alle miljøgodkendelser af husdyrbrug i Danmark for at sikre, at husdyrgodkendelsesloven bliver overholdt.

Herved er Det Økologiske Råd både med til at sikre, at lovens bestemmelser om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) og om beskyttelse af natur og miljø bliver overholdt, og med til at sikre at borgernes retsstilling bliver styrket, da det hverken er rimeligt for landmændene, naboerne eller resten af borgerne, at vilkårene i miljøgodkendelserne er vidt forskellige fra kommune til kommune.

Vores klager er endvidere medvirkende til, at der hurtigt kan blive fastlagt et mere ensartet administrationsgrundlag for alle landets kommuner, og at der hurtigt kan blive rettet op på ”fejlene” i husdyrgodkendelsesloven.

Et tilbageskridt i forhold til Århuskonventionen
Århuskonventionen fra 1998 om borgernes miljørettigheder forpligter i artikel 9, stk. 2 og 4 staterne til at stille tilstrækkelige og effektive retsmidler til rådighed for borgerne, der skal være rimelige og retfærdige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre.

Det Økologiske Råd finder ikke, at indførelsen af gebyrer på miljøsager er hverken rimelige, retfærdige eller betimelige, og at de for nogle vil være uoverkommeligt dyre.

Gebyrerne er ikke betimelige, da lovgivningen i forvejen kun giver klageret til borgere, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, og da der ikke er grundlag for at påstå, at klagemulighederne misbruges af de økonomisk svage borgere, som vil afstå fra at klage på grund af klagegebyret.

I Miljøstyrelsens rapport om implementering af Århuskonventionen står der på side 59: ”Administrativ prøvelse er som udgangspunkt gratis i Danmark. Dog er der på Naturklagenævnets område fastsat, at der i størsteparten af de sager, som nævnet behandler, skal betales et gebyr på 500 kr. ved indbringelse af sager.”

Med lovforslaget ændres dette reelt til ”Administrativ prøvelse er som udgangspunkt belagt med et gebyr i Danmark.”

Det Økologiske Råd samarbejder med en lang række miljøorganisationer i Europa og herunder i Østeuropa, der både medlemsmæssigt og økonomisk generelt er langt svagere end de danske miljøorganisationer. Den danske lovgivning står således som et forbillede for dem, og den bliver anvendt i deres lobbyarbejde for at få bedre vilkår i deres lande.

Det er således et væsentligt tilbageskridt både i forhold til miljøbeskyttelsen i Danmark og i forhold til resten af verden, når Danmark som værtsland for Århuskonventionen forringer borgernes miljørettigheder fra som udgangspunkt at være gratis til som udgangspunkt at være belagt med et gebyr, når konventionen kræver at proceduren skal være billig eller helt gratis.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Folketinget om at udtage § 18 om klagegebyr af lovforslaget, subsidiært at bevare status quo, så klagesager på miljøområdet fortsat er gratis.  

Vedr. fordeling af sager mellem det sagkyndige nævn og det læge nævn
Det Økologiske Råd finder, at begge nævn bør bevares, og at de bør supplere hinanden i en række sager, der både er teknisk komplicerede og af stor betydning for den langsigtede planlægning.

Da sagsområderne generelt bliver mere og mere fagligt komplicerede, finder vi det ikke acceptabelt, at alle klager i henhold til Lov om Vandforsyning og Lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder flyttes fra det sagkyndige nævn til det læge nævn, men ser gerne, at det sagkyndige nævn suppleres med det læge nævn i sager, der har særlig planlægningsmæssig betydning.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small