Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råds høringssvar til forslag om ændring af Miljømålsloven

By- og Landskabsstyrelsen
Jura
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Baggrund:
Af høringsbemærkningerne fremgår, at det i Grøn Vækst-aftalen er fastsat, at for at sikre en hurtigere behandling af vand- og Natura 2000-planerne skal adgangen til at klage over disse planer tilpasses.
Efter miljømålsloven er der fuld prøvelsesret i forbindelse med klager over vandplaner og Natura 2000-planer. Det vil sige, at klagenævnene kan efterprøve såvel retlige spørgsmål, f.eks. om planernes tilblivelse, som indholdsmæssige spørgsmål, f.eks. om de fastlagte målsætninger.

Det aktuelle ændringsforslag betyder, at der ikke skal kunne klages over miljømålsætninger og indsatsprogrammer i de statslige vand- og naturplaner, men alene over tilvejebringelsen af planerne.  Den fulde klageadgang for statslige skovhandleplaner og kommunale handleplaner på vand- og naturområdet foreslås opretholdt.

Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger:

Forslaget indebærer altså at aftaleparterne bag Grøn Vækst vil fjerne adgangen i miljømålsloven til at klage over hhv statens fastsættelse af miljømål og indsatsprogram i vandplanerne (§53) og statens fastsættelse af mål og indsatsprogram i Natura2000 planerne (§54). Tilbage bliver alene klageadgang over statens tilvejebringelse af planerne – altså om de teknisk set er blevet til efter lovens bogstav. Begrundelsen for ændringen er ønsket om en hurtigere behandling af planerne.
Dét finder DN er helt uantageligt!
Regeringen er næsten 2 år bagud med planernes tilblivelse. Nu vil regeringen - for at indhente noget af den tabte tid og med snævrest mulige mandat bag Grøn Vækst - ”smidiggøre” planernes vedtagelse. Det skal ske ved at hindre offentligheden i at forholde sig til de vigtigste elementer i planerne. De elementer som vil være styrende for de kommende mange års forvaltning af såvel vandmiljøet som Natura2000 områderne  – nemlig målene og den indsats staten fastlægger som nødvendig for at nå dem ( Jf. nedenstående note fra bemærkninger ved miljømålslovens vedtagelse).
Det er at føje spot til skade!
Regeringen er alene ansvarlig for at de statslige vand- og naturplaner er forsinkede for ingen andre har nogen andel i deres tilblivelse:


•    Planerne bliver til i lukkede kredse i ministerierne.
•    En Aktørgruppe  nedsat af Miljøministeriet til drøftelse af den danske implementering af Vandrammedirektivet (vandplanerne mv) blev lukket efter ét år og ingen ny dialog har fundet sted.
•    En indledende idéfase har trods ca 1700 input fra offentligheden tilsyneladende ingen indflydelse haft på planernes udformning - bedømt ud fra de høringsudkast, der gik i kommunal forhøring .
•    En kommunal forhøring har alene haft teknisk karakter – altså rettelse af faktuelle fejl.


Tidsargumentet holder desuden ikke. Opretholdelse af klageadgangen til de danske klagenævn behøver ikke nødvendigvis at forsinke planernes iværksættelse, såfremt klagemyndigheden tillægges hjemmel til at træffe beslutning om, hvorvidt klagen skal have opsættende virkning eller ej. Den model er i forvejen kendt fra naturbeskyttelsesloven.
Fjernes klageadgangen vil alternativet desuden være at der alene er mulighed for at prøve indholdet af planerne ved en dansk domstol eller ved at indbringe en klage til EU. Der er næppe belæg for at det vil ”smidiggøre” planernes behandling.

Endelig udspringer Natura 2000-planerne og i særdeleshed vandplanerne  af EU-direktiver, som er ganske præcise i deres krav til målfastsættelse og indsatsprogrammer, herunder til de tidsmæssige krav til planernes opfyldelse og til anvendelsen af undtagelsesbestemmelser.  Præcisionen er begrundet i at medlemsstaterne skal have sikkerhed for ensartede spilleregler i den europæiske vand- og naturforvaltningen fremover for at undgå ulige konkurrencevilkår på netop naturens bekostning.

Med en begrænset klageadgang skal offentligheden nu fratages muligheden for at vurdere de endelige planer på deres indhold og om de lever op til direktivernes krav. Det finder DN helt ude af trit med dansk demokratisk tradition.
Det kan diskuteres om manglende overensstemmelse mellem direktiverne og de vedtagne vand- og naturplaner faktisk er omfattet af klageadgangen for planernes tilblivelse, idet direktiverne jo er bindende for medlemsstaterne og manglende overensstemmelse  derfor muligvis ville kunne betragtes som en retlig mangel.
Det er imidlertid ikke rimeligt at lade det være op til en sådan juridisk tvist om offentligheden får lejlighed til at forholde sig til planernes indhold.  Alene det forhold at planerne udgør det materielle forvaltningsgrundlag for vand- og Natura2000-administrationen de næste mange år bør gøre dem tilgængelige for den hidtidige klageadgang i miljømålsloven.
Hertil kommer at det vel næppe kan være en dansk interesse – eller regeringens – at enhver tvist om indholdet af en vand- og naturplan skal føres i EU-regi og ikke indenfor det danske klagesystem for miljø, natur og plan-forhold.
Regeringens argument om, at der kan klages over de efterfølgende kommunale handleplaner og at det i sig  selv alene vil garantere borgernes retssikkerhed holder jo ikke, idet de kommunale handleplaner alene kan udfylde de rammer vand- og naturplanerne sætter i form af mål og indsatskrav. Kommunale handleplaner kan ikke ændre kravene til den indsats og til de mål, som de statslige vand- og naturplaner fastlægger. Derfor er klageadgang til de statslige planer eneste mulighed for substantiel klageadgang over statens tolkning af de direktivmæssige forpligtelser.
Danmarks Naturfredningsforening må således på det skarpeste advare mod at fjerne klageadgangen til de vigtigste elementer i vand- og Natura2000 planerne – mål og indsats.
Politiske tiltag af omfang som vand- og Natura2000 planerne og med så betydelig offentlig interesse bør enhver regering have modet til at lade prøve i sin substans og rækkevidde af den selvsamme offentlighed for at sikre et bredt ejerskab til den fremtidige forvaltning. Den slags langtrækkende beslutninger om forvaltning af natur og miljø er bedst tjent med bred koncensus - i modsat fald må der imødeses hyppige justeringer med skiftende flertal, hvilket hverken er i naturens eller nogens interesse.


20.08-2010
Henning Mørk Jørgensen


NOTE: Af bemærkningerne ved miljømålslovens fremsættelse i 2003 fremgik det til § 53, stk. 1:
Klageadgangen er begrænset til to væsentlige forhold i vandplanen: de fastsatte miljømål og indsatsprogrammet. Der skal således være truffet en endelig beslutning om miljømålene og indsatsprogrammet, hvilket sker med den endelige godkendelse af vandplanen, før der kan opnås klageadgang. Klageadgangen bliver således først aktuel med udgangen af 2009, hvor den første vandplan skal offentliggøres.
Der gives endvidere klageadgang får så vidt angår spørgsmål om forslag til vandplanens tilvejebringelse, herunder kravene til offentlighedsproceduren. Dette svarer til den praksis, som gælder inden for planlovens område. Disse sager vil blive aktuelle med udgangen af 2008, hvor det første forslag til vandplan skal foreligge.
og til § 54:
Klageadgangen omfatter afgørelser vedrørende fastsættelse af mål for naturtilstanden og det udarbejdede indsatsprogram. Der kan endvidere klages over, at de proceduremæssige regler om tilvejebringelse af planen ikke er fulgt. Baggrunden herfor er, at det er disse elementer i Natura 2000-planen, der vil være styrende for den efterfølgende forvaltning og administration af gældende lovgivning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder.     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small