Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2010

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råds høringssvar til forslag om ændring af Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Kemikalieloven og Miljøbeskyttelsesloven i medfør af Grøn Vækst

By- og Landskabsstyrelsen                    
Jura
Haraldsgade 53
2100 København Ø


Naturbeskyttelsesloven


Danmarks Naturfredningsforening (DN) gør hermed ophævelse overfor forslaget om, at det bliver muligt at plante flerårige energiafgrøder inden for 150 m sø- og åbeskyttelseslinjen. Foreningen mener ikke, at behovet er dokumenteret, og vi frygter, at det vil betyde væsentlige forringelser af de landskabelige interesser. Potentielt kan både pil og poppel komme på tale. Energipil kan blive op til 4 – 6 m høj, mens poppel kan blive det dobbelte og vil derfor komme til at udgøre barrierer i landskabet. Det bør være muligt at imødekomme et eventuelt behov gennem dispensationer. I den sammenhæng henviser vi til erfaringerne fra Ringkøbing Skjern Kommune, som sidste år behandlede 6 sager om dispensation. Der blev givet dispensation i de 5 tilfælde mens man i det sidste tilfælde vurderede, at det ville forringe det landskabelige indtryk af en ådal, hvorfor det her blev meddelt afslag.

Mht. begrænsningen for adgang til fredningserstatning for fredning af landbrugsjord ejet af fonde og foreninger, så er DN af den klare opfattelse, at der må være lighed for loven. Vi er derfor stærkt imod forslaget. Hvis en eventuel begrænsning skal komme på tale for områder, der er interessante ud fra en fredningsmæssig vurdering, skal der ligge nogle klare kriterier, som anviser, hvornår fredningserstatning ikke kan komme på tale.

Vandløbsloven

Danmarks Naturfredningsforening støtter forslaget om ophør eller reduktion af vedligeholdelse af vandløbene. Vi er glade for, at det nu bliver muligt at sætte de miljømæssige interesser over de afledningsmæssige. Vi ser frem til, at de nye muligheder kommer til at gælde for samtlige målsatte vandløbsstrækninger.

Kemikalieloven


I det omfang lovforslaget sikrer, at ulovlig import af pesticider i højere grad bliver afsløret, støtter Danmarks Naturfredningsforening det fremsatte forslag.

Miljøbeskyttelsesloven


Danmarks Naturfredningsforening kvitterer for hensigten med at udvide de pesticidfri beskyttelseszoner omkring vandindvindingsboringer. Foreningen er til gengæld overbevist om, at lovforslaget ikke er vidtrækkende nok. Rent drikkevand er et gode, som også skal sikres i fremtiden og som ikke er til forhandling. Enhver tvivl om, hvorvidt drikkevandsboringerne er tilstrækkelige, skal komme vandkvaliteten til gode. DN foreslår derfor, at det skal være muligt at udvide beskyttelseszonen omkring den enkelte boring op til 300 m i diameter. Indenfor denne zone skal der gives incitamenter til at rejse skov, at udlægge anden natur eller omlægge til økologisk jordbrug. Udlægning af større beskyttelseszoner vil derfor opfylde andre målsatte behov i forvaltningen af det åbne land. F.eks. øget omlægning til økologi og binding af CO2 i vedmassen.

På langt sigt peger DN på at lægge dansk landbrug om til økologisk drift og på at tage betydelige arealer ud af drift. Sprøjtemidler udgør ikke kun en trussel mod drikkevandet, men også mod det vand, som naturens dyr og planter lever af.

Venlig hilsen

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening


Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder, agronom
     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis