Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds bemærkninger til Forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst). VVM Scopingrapport

Den 21 juni 2010 sendte transportministeriet ”Forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt” i høring.  D. 18. august var der offentligt informationsmøde i Maribo. Nedenstående bemærkninger er baseret dels på rapporten, dels på oplysninger på mødet.
Generelle bemærkninger:
Traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt omfatter udover kyst til kyst forbindelse mellem Puttgarden og Rødbyhavn også elektrificeringen af den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Rødbyhavn, udbygning af jernbanen mellem Vordingborg og Rødbyhavn samt udbygning af veje og jernbane i Tyskland. Af den danske ”Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg” nævnes også at der udover kyst til kyst anlægget skal ske en udbygning af jernbanen i Danmark.
Vi finder, at forbindelsen også bør forsynes med cykelsti.
Miljøundersøgelsesprogrammet omfatter dog kun den egentlige kyst til kyst forbindelse og et mindre nærområde dels ved Rødbyhavn, dels ved Puttgarden .  Det er næppe i overensstemmelse med formålet med VVM-direktivet, at VVM undersøgelsen splittes op, da forudsætningerne for kyst til kyst anlægget er den tilknyttede udbygning af jernbanenettet. Ligeledes er en forudsætning for økonomien i projektet at der sker en stigning i vejtrafikken. En stigning, som også bør inddrages i VVM-undersøgelsen.
Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skal den endelige beslutning om forbindelsens linjeføring og anlægstekniske udformning ske på baggrund af blandt andet VVM-undersøgelsens resultat. Det er derfor essentielt – og generelt i overensstemmelse med formålet med en VVM-undersøgelse - at der undersøges alternativer med mindst mulig miljø-effekt. Derfor er det vigtigt at VVM undersøgelsen bl.a. også omfatter en boret tunnel.
Det er positivt at miljøundersøgelsesprogrammet sendes i høring samt at der inviteres til offentligt møde om programmet.  Dog er det meget sent i processen at programmet sendes i høring på dette tidspunkt, hvor mange af undersøgelserne enten er i gang eller nærmer sig deres afslutning.

Bemærkninger til undersøgelser af effekt af forbindelsen på klimaet.
Ifølge VVM Scopingrapporten vil vurderingen af GHG-emissionen (CO2) fra færge- og vejtrafikken i driftsfasen blive baseret på en ny rapport, der skal udarbejdes (p 45). Samtidig anføres der at kvantitative skøn over den fremtidige drivhusgasemission i en fast forbindelses driftfase sammenlignet med nulscenariet allerede er tilvejebragt i en tidligere undersøgelse (Cowi & NERI, 2005)(p.120).
I bemærkningerne til lovforslaget, som blev udarbejdet i 2008 fremgår det, at de grundige forundersøgelser vil omfatte undersøgelser af udledning af CO2 og støjpåvirkning. Der bør altså udarbejdes en anden undersøgelse over driftsfasen end Cowi & NERIs undersøgelse fra 2005. En vurdering af CO2 emissionen bør omfatte den forøgede transport, bl.a. fra det øvrige Skandinavien, der må forventes på Sjælland som følge af broforbindelsen. Såfremt der sker en ændring af transport fra færgeforbindelsen ved Gedser til overførsel over en fast forbindelse fra Rødby til Puttgarden, vil afstanden forøges dels med broens længde dels med den forøgede afstand til Rødby, hvilket også bør indgå.  Den forøgede vejtransport og dermed forøget CO2 emission bør indgå ligesom der allerede indgår en reduktion i CO2 emissionen på baggrund af reduktion i jernbaneafstanden. Ligeledes bør præmisser både for transportmønstre og udvikling i teknologien være langt klarere og åbne for en offentlig diskussion. Præmisserne for prognosen om en væsentlig overflytning af gods-transport fra lastbiler over til jernbane  bør være klar og vurderes i lyset af den nedgang, der har været de senest år  i transporten af gods på jernbane. I perioden 2003 til2007 har der været en væsentlig forøgelse i transporten af personbiler over Rødby-Puttgarden. Dette bør også indgå i vurderingen både af nul-scenariet og den kommende udvikling. Det forventede trafikspring bør også fremgå.
Det havde været ønskeligt, at den nye undersøgelse for CO2 udledningen var blevet tilbundsgående præsenteret i VVM scopingrapporten. DØR indgår gerne i diskussion af udformningen af de nye undersøgelser.

Bemærkninger til undersøgelsesprogram for flora, fauna og natur.
Der er iværksat en omfattende undersøgelse af flora/fauna ifølge Scopingrapporten og det fremlagte program. Da undersøgelserne allerede er i gang eller ved at være afsluttet er det vanskeligt at forestille sig, at bemærkninger hertil får væsentlig indflydelse. Ved informationsmødet i Maribo blev det fra en finsk NGO bemærket at der manglede at indgå undersøgelser af migrerende flagermus. Hvilke undersøgelser der finder sted af flagermus og hvorledes de vil blive vurderet fremgår ikke af Scopingrapporten.
Vurderingen af de mange undersøgelsesparametre forventes i høj grad at blive foretaget ved forskellige modeller. Der bør indgå vurderinger både på individ-, population- og økosystemniveau, samt vurderinger af effekter på andre populationer (f.eks. som fødekilde, præderende effekt mm).  For at sikre gennemskuelighed af vurderingerne foreslås det, at der også sikres en ekspertvurdering, som kan foretages af uafhængige eksperter f.eks. fra universiteter i andre lande eller fra organisationer med ekspertviden indenfor de forskellige områder.

Afsluttende bemærkninger.
Det Økologiske Råd håber at ovenstående bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med at udarbejde en VVM for den faste landforbindelse mellem Danmark og Tyskland.
Vi står gerne til rådighed for yderligere diskussion af vores forslag.
Derudover ser vi frem til at være høringspart i den kommende VVM vurdering.

Med venlig hilsen

Gunver Bennekou, medlem af DØRs trafikgruppe og Christian Ege, sekretariatsleder


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small