Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Høring BAT-standardvilkår fjerkræ § 11 og § 12

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger til høringsudkastet vedr. standardvilkår for slagtekyllinger:

Slagtekyllinger er omfattet af IPPC-direktivet for bedrifter på over 40.000 stipladser, og slagtekyllinger er i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug omfattet af lovens § 12, når slagtekyllingeproduktionen er på 100 DE eller 40.000 stipladser.

Ved de tidligere fastlagte BAT-standardvilkår for både kvæg og svin er der stillet skærpede vilkår for ammoniakemission for bedrifter, der er omfattet af § 12 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. i forhold til bedrifter omfattet af lovens § 11.

For slagtekyllinger indebærer forslaget til standardvilkår for slagtekyllinger følgende:
-    For udvidelser i nye stalde på indtil 200 DE stilles der alene vilkår svarende til direkte udbringning af 30% af dybstrøelsen mod 15% i dag. Det svarer til en ammoniakreduktion fra 12,25 kg N til 11,81 kg N for 1.000 slagtekyllinger (35 dage) (2010-normer) dvs. en reduktion på 3,6%.
-    For udvidelser i nye stalde på over 200 DE stilles der alene vilkår om en ammoniakreduktion fra 11,81 kg N til 9,82 kg N for 1.000 slagtekyllinger (35 dage) (2010-normer) svarende til en reduktion på 19,8%, hvilket kan opnås enten ved at levere al dybstrøelsen til biogasanlæg eller forbrændingsanlæg, eller ved at etablere kemisk luftrensning af 5,9% af den maksimale ventilation.
-    For produktionen i eksisterende stalde stilles der alene vilkår om en reduktion på 3,6% ligesom for udvidelser på op til 200 DE.

Det Økologiske Råd finder, at standardvilkårene er helt utilstrækkelige til at opfylde IPPC-direktivets formål om at forebygge og bekæmpe ammoniakforureningen fra slagtekyllinger, og at de er helt utilstrækkelige til at kunne bidrage væsentligt til at fremme udvikling og anvendelse af renere teknologier i slagtekyllingeproduktionen.

Det Økologiske Råd finder endvidere ikke, at det er i overensstemmelse med IPPC-direktivet at indskrænke forebyggelsen og bekæmpelsen af forureningen fra slagtekyllingestalde til afbrænding eller bioforgasning af dybstrøelsen.

Ammoniaktabet fra slagtekyllinger er væsentligt højere end fra kvæg og svin, idet den er på 20% (ca. 36 kg N/DE) i slagtekyllingeproduktion, 4% (ca. 6 kg N/DE) i malkekvægproduktion og11% (ca. 13,5 kg N/DE) i slagtesvineproduktion. Det er på den baggrund uacceptabelt, at der stilles langt lempeligere ammoniakreduktionskrav til slagtekyllinger, end der er stillet til kvæg og svin.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der skal stilles vilkår om mindst 50% reduktion af ammoniaktabet i slagtekyllingestalde ved at mindst 15% af maksimum ventilationen skal renses i en kemiske luftrenser. Det svarer til, at ammoniaktabet fra stald og lager reduceres fra 12,25 kg N til 7,57 kg N for 1.000 slagtekyllinger (35 dage) (2010-normer) dvs. en reduktion på 38%.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt, at der for udvidelser på op til 200 DE gælder samme emissionsgrænseværdi for ammoniak for både nye og eksisterende dele af anlægget, og at det er et brud med praksis for svin og kvæg, hvor der er skærpet emissionsgrænseværdi i ny produktion i forhold til eksisterende produktion, så snart udvidelsen er omfattet af lovens § 12.

Det Økologiske Råd har for nylig set en miljøgodkendelse af en ny slagtekyllingestald med vilkår om 35% ammoniakreduktion i stald ved anvendelse af kemisk luftrensning, og kemisk luftrensning har i en årrække været anvendt i bl.a. Holland. Det er på den baggrund meget uambitiøst kun at stille vilkår om en ammoniakreduktion på 25% i stalden uanset produktionens størrelse.

Det Økologiske Råd har også set miljøgodkendelser af slagtekyllingefarme, hvor en meget stor andel af dybstrøelsen udbringes direkte fra stald til mark, selv om der kun dyrkes vinterafgrøder. Dette er blevet forklaret med, at dybstrøelsen udbringes i voksende vinterafgrøder dvs. uden nedmuldning, men herved opstår der et ammoniaktab i marken, der er langt større end ammoniaktabet i lager.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der skal være krav om, at dybstrøelsen skal nedbringes umiddelbart efter udbringning, således at udbringning af dybstrøelsen i voksende afgrøder ikke bliver tilladt.

Det Økologiske Råd har endvidere set miljøgodkendelser, hvor dybstrøelsen eksporteres til Tyskland med øget landevejstransport og energiforbrug til følge.

Det Økologiske Råd finder det ikke acceptabelt, at BAT-kravet skal kunne opfyldes ved at eksportere dybstrøelsen eller ved at transportere den over store afstande til biogasanlæg eller forbrændingsanlæg.

Det fremgår af tabel 4 i udkast til teknologiblad for kemisk luftrensning med syre – slagtekyllinger, at meromkostningerne er 65 kr. pr. reduceret kg N ved delrensningsgrad 5,9%, 55 kr pr reduceret kg N ved delrensningsgrad 11,7% og 68 kr. pr reduceret kg N ved delrensningsgrad 17,6%. Omkostningerne ligger således væsentligt under loftet på 100 kr./kg N.  

Det Økologiske Råd finder, at loftet på 1,5% af produktionsomkostningerne for udgifter til BAT er sat urimeligt lavt i betragtning af ammoniaktabets størrelse og produktionseffektivitet.
Den største danske slagtekyllingeproducent producerer 8 mio. slagtekyllinger om året på 5 farme med 31 slagtekyllingestalde og slipper således med et ammoniakreduktionskrav på blot 3,6% for hele den eksisterende produktion og for udvidelser på de enkelte farme på op til 200 DE. Ligesom for slagtesvin og malkekvæg bør der også for slagtekyllingeproducenter være et skrappere BAT-krav for de største bedrifter end for de mindre.

Det Økologiske Råd finder, at der på større farme med slagtekyllinger bør der stilles BAT-krav om mindst 50% ammoniakreduktion i staldene, da dette kan opnås ved kemisk luftrensning for under 100 kr/kg reduceret N, og at BAT- kravet ikke skal kunne opfyldes ved at afbrænde, bioforgasse eller eksportere dybstrøelsen.

Det Økologiske Råd finder ikke, at renseeffekten af kemisk luftrensning skal reduceres til 75%, når afprøvninger i en dansk slagtekyllingestald viste en effekt på 80-90%, mens den var 59,1-72,7% for æglæggende høner. Det Økologiske Råd finder, at der er grundlag for at forvente, at teknologien vil have en effekt i en slagtekyllingestald på 80-90%.

Der fremgår følgende af Høringsudkast til vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT):
”Såfremt der er tale om en ny etablering af en anlæg til slagtekyllinger (barmarksprojekt), skal kommunalbestyrelsen blot anvende den emissionsgrænseværdi, som er angivet i tabel 1 for det antal dyreenheder (DE) i slagtekyllinger, hvortil der ansøges om godkendelse. Herefter har kommunalbestyrelsen den endelige emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg.
Kommunalbestyrelsen skal herefter på baggrund af ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse foretage en vurdering af, om ansøger har valgt teknikker og teknologier, der lever op til den fastlagte

emissionsgrænseværdi for anlægget som helhed og herefter stille nødvendige og relevante vilkår til indretning, drift og egenkontrol for de af ansøger valgte teknikker og teknologier.”

Det Økologiske Råd finder, at denne vejledning er misvisende, da der fremgår side 3, at de indtil videre kun er af vejledende karakter. Det er således op til kommunerne at vurdere, om BAT-kravet er opfyldt med de vejledende emissionsgrænseværdier.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small