Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Bemærkninger til høringsudkast om vejledende BAT- standardvilkår for konventionel produktion af slagtesvin i gyllesystemer – omfattet af § 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

I de vejledende BAT-standardvilkår for produktion af slagtesvin er der som referencestald valgt stald med drænet gulv + spalter (33/67), der er et stærkt forurenende staldsystem med et ammoniaktab på 14% og en lugtemission på 450 lugtenheder/sekund/tons slagtesvin, hvor referencestalden i husdyrgodkendelsesloven er stald med delvist fast gulv med et ammoniaktab på 12% og en lugtemission på 300 lugtenheder/sekund/tons slagtesvin.

I de økonomiske beregninger i teknologibeskrivelserne for BAT i slagtesvineproduktionen indgår der ikke nogen prissætning af lugtgenerne, selv om det er et centralt element i husdyrgodkendelsesloven at reducere lugtbelastningen fra husdyrproduktionen.

Det Økologiske Råd finder, at lugtgener er et generelt problem fra store svinefarme omfattet af § 12, da en produktion på f.eks. 500 DE slagtesvin har en lugtemission på ca. 140.000 lugtenheder/sekund/ tons svin ved drænet gulv og en lugtemission på 95.000 ved BAT-stald. En lugtemission på 140.000 lugtenheder/sekund/tons svin vil generelt medføre væsentlige lugtgener for naboer i et land som Danmark med mange nedlagte gårde og husmandssteder.

Det fremgår af Tabel 1, at slagtesvin medfører en langt større lugtemission end andre typer husdyr, og slagtesvin er derfor den husdyrproduktion, der giver langt de største lugtgener i Danmark.

Tabel 1: Lugtemission fra forskellige husdyrtyper og staldsystemer


Husdyrtype og staldsystem

Lugtemission i lugtenheder/sekund ved 500 dyreenheder (DE)

Slagtesvin – drænet gulv

140.000

Slagtesvin – delvist spaltegulv

95.000

Søer – delvist spaltegulv

60.000

Malkekvæg

40.000

Det Økologiske Råd finder, at der skal lægges større vægt på forebyggelse af lugtgener i de vejledende BAT-standardvilkår, da lugtgener er et væsentligt problem ved slagtesvineproduktion, som det er vanskeligt og dyrt at reducere ved anvendelse af rensningsteknologier. En forebyggelse af lugtgener vil give en større livskvalitet for både naboer, besøgende og trafikanter samt være til fordel for friluftslivet og turisterhvervet.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at det i høj grad er relevant at udarbejde specifikke lugtemissionskrav for slagtesvin.

I den gældende husdyrlov skal lugtgenegrænserne endvidere ikke overholdes i forhold til ejendomme med landbrugspligt, så en nabo, der f.eks. er plante- eller kvægavler, bliver tvunget til at leve med voldsomme lugtgener fra staldsystemer med en lugtemission på 450 lugtenheder/sekund/tons slagtesvin, selv om der findes staldsystemer med en lugtemission på 300 lugtenheder/sekund/tons svin, der reducerer lugtgenerne uden væsentlige omkostninger.

Det Økologiske Råd protesterer på den baggrund imod, at der i BAT-standardvilkår indgår et staldsystem med en lugtemission på 450 lugtenheder/sekund/tons slagtesvin og en ammoniakemission på 14% af total-N.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund om, at det bliver et BAT-standardvilkår for slagtesvin, at lugtemissionen ikke må overstige 300 lugtenheder/sekund/tons svin.

Det Økologiske Råd mangler dokumentation for, at der ved delvist fast gulv er det angivne meromkostning til supplerende luftindtag på henholdsvis 3,5 kr/slagtesvin ved 25-49% fast gulv og 4,8 kr/slagtesvin ved 50-75% fast gulv i forhold til drænet gulv, da det ikke er normalt, at der etableres øget luftindtag ved opførelse af stalde med delvist fast gulv.

Beregningerne er hentet fra et notat om ”Forudsætninger for de økonomiske beregninger i teknologibeskrivelserne vedr. slagtesvin”, hvor der blot er foretaget følsomhedsberegninger uden nogen faktuel vide om behovet for supplerende luftindtag.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt, at der benyttes følsomhedsberegninger og ikke faktuel viden i de økonomiske beregninger.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der ikke er fagligt grundlag for de angivne meromkostninger til supplerende luftindtag.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at det skal fremgå af BAT-standardvilkårene, at drænet gulv ikke opfylder kravene til BAT-stald.
Det Økologiske Råd finder, at de gennemsnitlige emissionsniveauer for § 12 (210-500 DE) skal ændres til 0,25 svarende til BAT-stald  (25-49% fast gulv) + 20% luftrensning og for § 12 (>500 DE) til 0,14 svarende til BAT-stald (25-49% fast gulv) + gylleforsuring. Det fremgår af høringsudkastet, at ved valg af delvist fast gulv i stedet for drænet gulv vil ammoniakreduktionen stige fra 41% til 44% og udgifterne falde med 1 kr./kg reduceret NH3-N. Der er således både en miljømæssig og økonomisk gevinst ved at erstatte stald med drænet gulv med BAT-stald (25-49% fast gulv).

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small