Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Høringssvar til Listen over Uønskede Stoffer 2009

Fra Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet og Danmarks Naturfredningsforening

Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet og Danmarks Naturfredningsforening anser Listen over Uønskede Stoffer (LOUS), som et særdeles vigtigt redskab i Danmark i forbindelse med anvendelse og substitution af kemiske stoffer og finder det derfor positivt at listen revideres med den nye viden der er kommet til siden 2004.

Vi er imidlertid bekymrede over, at LOUS fremover vil indeholde færre stoffer på grund af ændrede tonnagegrænser. Det er naturligt, at LOUS tager udgangspunkt i forholdene i Danmark, hvilket betyder at stoffer kan bevæge sig ind og ud af listen afhængig af det danske forbrug. Men vi savner en tilfredsstillende begrundelse for, at tonnagegrænserne hæves for de særligt farlige stoffer.

Vi mener, at den hidtidige praksis, hvor der er differentierede grænser for medtagelse af stoffer på LOUS afhængig af klassificering bør fortsætte. I den nuværende LOUS 2004 er grænsen for medtagelse af CMR (kategori 1 + 2) og PBT/vPvB stoffer 1 t/år i Danmark og 100 t/år for øvrige problematiske stoffer. Jf. afsnit 1.2.3.2 Tonnage grænser (LOUS 2004)[1].

I den reviderede udgave, er grænsen nu 100 t/år for alle problematiske stoffer, med mindre der er tale om stoffer, der er særligt fokus på i Danmark. Jf. afsnit 3.2.6.2 Tonnage grænser[2] s. 16 samt bilag F i Udkast - Listen over Uønskede Stoffer 2009.

Hermed falder flere stoffer ud af LOUS, selvom der på europæisk plan kan være et stort forbrug/produktion. Vi anerkender, at LOUS har et dansk fokus, men finder 100 t grænsen for høj for de særligt problematiske stoffer. Samtidig vælger man at lægge sig forholdsvis tæt op ad REACH, hvad angår kriterier (i forhold til den nye grænse på 100 t), hvilket risikerer at mindske opmærksomheden på stoffer i mængder under 100 t. Det har f.eks. den uheldige effekt, at to stoffer udgår af LOUS, selvom de er CMR-stoffer, og selv om de er blandt de nyligt 8 foreslåede stoffer til kandidatlisten – til EU-listen over særligt problematiske stoffer (REACH annex XV - foreslået af Frankrig). Det giver et uheldigt signal. Det drejer sig om: Trichlorethylen (CAS nr. 79-01-6) og kaliumdichromate (CAS nr. 7778-50-9)). Også acrylamid udgår af LOUS, selv om den netop er sat på kandidatlisten. Hvis de 100 t fastholdes, kræver det fremover et øget fokus på Effektlisten, hvor de udgåede LOUS-stoffer fortsat vil være på, men denne liste er endnu sværere at formidle omkring, fordi den indeholder et meget stort antal stoffer. Derfor fjerner det ikke vores ønske om at opretholde de farlige stoffer på LOUS.

I 2009-udgaven af LOUS er 32 stoffer markeret til at udgå, fordi anvendelse er mindre end 100 t. For 21 af disse stoffer er der ikke angivet, at forbruget er faldet, men de udgår alene pga. ændrede kriterier jf. bilag D i udkast til LOUS 2009.

Det mener vi ikke er hensigtsmæssigt, og det et forkert signal at sende til borgere og virksomheder. Ydermere mener vi, at CMR, PBT- og vPvB-stoffer er så problematiske, at de bør inkluderes på listen uanset tonnage. Dette bør også gælde de stoffer, der er optaget på EU's liste over hormonforstyrrende stoffer. Flere af disse stoffer er kommet på udkastet til LOUS 2009, men flere udelades. Set i lyset af den nye viden om cocktail-effekter[3], bør disse stoffer, ud fra et forsigtighedsprincip, også være at finde på LOUS 2009 og ikke som nu kun i et bilag.

Endelig er det bemærkelsesværdigt at flere stoffer, har været på listen i 10 år eller mere. Det gælder bl.a. formaldehyd og visse phthalater. Vi foreslår at beskrivelsen af stofferne udvides med et ”optaget på listen i år XX”.  Hensigten med listen er jo at få bugt med disse stoffer på sigt og et årstal ville synliggøre, hvor trægt det går med at få udfaset nogle bestemte problematiske stoffer.

Resumé:

Vi finder 100 t grænsen for høj for særligt problematiske stoffer, og vi finder det uheldigt, at en række stoffer udgår af LOUS, alene fordi man har hævet tons-grænsen. Det er særlig uheldigt, at 3 stoffer, som enten lige optaget på eller foreslået til kandidatlisten i EU, nu udgår af Listen over Uønskede Stoffer.

Vi foreslår, at beskrivelsen af stofferne udvides med et ”optaget på listen i år XX”.

Med venlig hilsen

 

Susanne Bruun Jakobsen

Det Økologiske Råd

Direkte tlf. 33 18 19 34

 

Claus Jørgensen

Miljøpolitisk medarbejder i Forbrugerrådet

Direkte tlf. 77 41 77 22

 

Christian Poll

Danmarks Naturfredningsforening

Direkte tlf. 31 19 32 49

 


[1] ”CMR-stoffer i kategori 1 og 2 og PBT-stoffer/vPvB-stoffer, der anvendes i en mængde på over 1 ton om året i Danmark, er med på "Listen over uønskede stoffer". I følge EU's udkast til en ny kemikalieregulering, må disse stoffer i fremtiden kun tages i brug, hvis de er blevet godkendt til en bestemt anvendelse.

For alle andre stoffer med problematiske egenskaber gælder, at hvis de anvendes i en mængde på over 100 tons om året i Danmark, kommer de med på "Listen over uønskede stoffer". Det vil sige stoffer med CMR-effekter i kategori 3, stoffer som kan ophobes i kroppen eller stoffer som er særligt miljøfarlige.

Tonnagegrænser betyder, at de problematiske stoffer som tidligere blev benyttet i større mængder men i dag kun benyttes i meget lave mængder ikke vil optræde på Listen over Uønskede Stoffer. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at stofferne ikke igen bliver taget i brug i Danmark. Stofferne vil stadig fremgå af effektlisten, og hvis forbruget stiger, kan de komme tilbage på Listen over Uønskede Stoffer.

Der er ingen tonnagegrænser for stoffer, der er udvalgt efter supplerende kriterier eller på grund af mistanke om hormonforstyrrende effekter.”

Tekst fra LOUS 2004: 1.2.3.2 Tonnage grænser http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2004/87-7614-312-0/html/kap01.htm$1.2

[2] ”Stoffer med problematiske egenskaber, der anvendes i en mængde på over 100 tons om året i Danmark, er taget med på LOUS.

Den valgte tonnagegrænse på 100 tons betyder, at de problematiske stoffer, som tidligere blev benyttet i større mængder, men i dag kun benyttes i lavere mængde, ikke vil optræde på LOUS 2009. Det betyder ikke, at stofferne ikke længere er uønskede. Tonnagegrænserne er sat for at få fokus rettet mod de problematiske stoffer, der anvendes i størst mængde og dermed udgør den største risiko for eksponering af forbrugere eller miljøet i Danmark.

Når der substitueres, er det vigtigt at sikre, at alternativerne ikke har ligeså farlige effekter som det stof, man ønsker at substituere væk. Alle stoffer, som har en eller flere af de problematiske egenskaber vil fremgå af ”Effektlisten”. Dette gælder også stoffer, hvor forbruget er faldet så meget. at de er fjernet i forhold til LOUS 2004.

Der er ingen tonnagegrænser for stoffer, der er udvalgt ved supplerende udvælgelse, herunder de stoffer, der har særlig dansk fokus.”

Tekst fra Udkast Listen over Uønskede Stoffer 2009 – høring, s. 16: 3.2.6.2 Tonnage grænser

[3] Se bl.a. rapport fra Ekspert workshop i januar 2009: http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/C59693B7-2421-4748-89F0-5937496E0A28/0/BILAG_2_Expertworkshop.pdf og Miljøstyrelsens egen rapport om 2-årgie og kemi fra november 2009: http://images.netdoktor.com/dk/Emnecenter%20om%20Kemi/SAMLET%20Rapport%20DK.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small