Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds skriftlige kommentarer til Danmarks Energifremskrivninger / VE Handlingsplan

Vi finder indledningsvis, at denne ”høring” har en meget stram tidsfrist, og at det er højst uheldigt og kritisabelt, at materialet er udfærdiget så sent, at der ikke er tid til en egentlig høring af det færdige materiale, som indeholder det egentlige forslag til en dansk VE-handlingsplan, som fremsendes til regeringens Økonomiudvalg.

Vi har således kun fået Energistyrelsens Energifremskrivninger til høring, mens den egentlige VE-handlingsplan ikke kommer i offentlig høring, før den skal debatteres i regeringens økonomiudvalg og sendes til EU. Dette er en højst kritisabel handlingsmåde, som kan tyde på, at man fra regeringens side helst slet ikke ser en offentlighedsfase gennemført omkring et så vigtigt papir, som den danske indmelding af planerne for overholdelse af VE-direktivet til EU.

Når det er sagt, så er vi da glade over overhovedet at få lejlighed til både mundtlig og skriftligt at kommentere Energistyrelsens energi- og klimafremskrivninger.

Vi har 3 grundlæggende hovedkritikker af tilgangen i fremskrivningerne

  1. Energistyrelsens energifremskrivning fokuserer meget, meget snævert på opfyldelsen af EU’s konkrete fastlagte målsætning på 30 % VE i 2020.

Vi ved at den vestlige verden skal reducere udledningen af klimagasser med omkring 90 % i 2050. Vi har en mere og mere fastlagt målsætning om, at Danmark skal være fri for fossile brændsler i 2050, hvis dette mål skal nås. Vi ved, at energieffektivisering og overgang fra fossile brændsler til VE er afgørende virkemidler for at nå disse mål.

Vi finder det derfor problematisk, at Energistyrelsens fremskrivning ikke medtager en fremskrivning ud over 2020, således at det kan dokumenteres, hvorvidt det forventede niveau i 2020 vil være tilstrækkeligt for at nå målet i 2050, og hvorvidt de valgte løsninger for at nå målet i 2020 nu også er i stand til at tage os hele vejen.

Ved at undlade dette, kan fremskrivningen næsten klare kravene på de 30 % VE i 2020 stort set uden yderligere indsats. Men dette kan kun gøres på grund af den indtrufne recession i den danske økonomi. Og ser man på de enkelte steder, hvor denne fremskrivning er ført udover 2020, så fastholdes 2020 niveauet i de efterfølgende år. Altså regner fremskrivningen med, at der ikke kommer nye krav frem mod 2025 eller 2030, selv om vi skal omlægge ganske meget frem til 2050. Og det er simpelthen ikke holdbart. Med mindre altså hensigten med den valgte metode er at sløre, at de vurderede midler og indsatser frem til 2020 på ingen måde vil være i stand til at føre strukturændringen af det danske energisystem frem til 2050 med succes.

For når vi ser på tallene, så er det her og nu, at der skal besluttes, planlægges og investeres, hvis nye og nødvendigvis skrappere energi- og klimakrav frem mod 2025, 2030, 2040 og 2050 skal nås på den samfundsøkonomisk billigste og mest hensigtsmæssige måde.

Vi har da også set Klima- og energiminister Lykke Friis være ude i Pressen med udtalelser om, at det ikke haster, og vi kan vente med nye tiltag til 2015. Intet er mere forkert, da hurtig handling og vedtagelser er altafgørende både for om vi kan nå de danske mål frem mod 2020 og 2050 på en robust og økonomisk effektiv måde til gavn for hele det danske samfund.

Fremskrivningens form og indgangsvinkel synes således konstrueret til netop at give ministerens denne mulighed for at aflevere en ”hemmelig” plan til EU og undgå debat på området frem til tidligst når Klimakommissionen fremkommer med sin rapport.

Vi ser således et klart potentiale for at forøge den danske andel af VE til i hvert fald 35 % i 2020 for herved at fordele opgaven over så mange år som muligt og undgå hastværk og flaskehalse for gennemførelse af omstillingen frem mod 2050.

Vi finder endvidere, at hvis målene nås på en mere fremadtænkende og hensigtsmæssig måde end i dag, så vil der være store fordele for den fremtidige danske innovation og konkurrencedygtighed på den lange bane. Fordele, som ikke nås med den nuværende kortsigtede fremskrivning som grundlag for handlinger og desværre i større omfang ikke-handlinger.

Endelig savner vi klare referencer til de yderst kompetente energi- og klimaplner frem mod 2050, som er udarbejdet af en række organisationer og parter. Vi kan f.eks. nævne Ingeniørforeningens Klimaplan, Dansk Energi’s energivision, Teknologirådets plan, OVE’s energivision og Varmeplan Danmark, som alle peger i samme retning på, at der hurtigst muligt bør optrappes en indsats for, at Danmark skal kunne gennemføre den nødvendige omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi billigst og bedst muligt.

  • 2. Energistyrelsens Klimafremskrivning (kapitel 4) fokuserer lige så snævert udelukkende på opfyldelsen af de danske forpligtelser for perioden 2008-12.

Fremskrivningen omkring den danske overholdelse af reduktionsforpligtelsen for 2008-12 lider af nøjagtig samme mangel på fremsyn og mangler ligeledes det langsigtede perspektiv, som ville kunne vise os, om den hidtidige danske indsats er ambitiøs nok til at nå målet i 2050 med minimum 90 % reduktion af udledningen af drivhusgasser. Ligeledes giver den meget kortsigtede fremskrivning heller ikke mulighed for at vurdere om de valgte danske virkemidler med meget anvendelse af fleksible mekanismer fører Danmark frem til målet, og slet ikke om dette faktisk sker på den langsigtet optimale og økonomisk mest fordelagtige måde, når man tager, at innovation og investeringer i Danmark har betydelige langsigtede fordele for dansk konkurrenceevne end kortsigtede investeringer i dubiøse klimaprojekter i de fattigere lande.

Fremskrivningen begår endvidere den store fejl slet ikke at vurdere på EU’s fælles reduktionsforpligtelse på 30 %, selv om dette faktisk er officiel dansk politik. Man holder sig til de alt, alt for lave 20 % reduktion i 2020. Herved får man på ingen måde vist rettidig omhu med denne fremskrivning, således at den rent faktisk kunne bruges til fastlæggelse af rettidige politiske initiativer.

Ligeledes tager fremskrivningen heller ikke fat i de to væsentlige punkter for EU’s klimamålsætning, som er fremsat af Klimakommissær Connie Hedegaard, nemlig at vi er nødt til at få luget ud i mængderne af varm luft i EU, ligesom vi er nødt til at få fastlagt holdbare og klimarimelige regler for indregning af sinks/LULUCF i EU’s medlemsstater. Får EU ryddet op på disse to områder vil fjernelsen af ”snydemuligheder” medføre en faktisk forøgelse af EU’s 20 % og 30 % målsætninger i 2020 med op til ganske mange procent. (Klimakommissærens papir anfører yderligere krav på op til 16 % reduktion globalt, hvis i-landenes indmeldinger renses for ”varm luft” og snyd med sinks.)

Endelig ser fremskrivningen helt bort fra de konkurrencemæssige og energiforsyningssikkerheds-mæssige fordele, der er for et land som Danmark ved at arbejde for og implementere ambitiøse mål og herved skabe bedre markedsbetingelser for de danske produktionsvirksomheder, som rent faktisk kan levere bedre produkter end der kræves i dag. 

  • 3. Begge fremskrivninger baserer sig på en række udefrakommende forventninger, som ikke vurderes på relevans og indhold.

Vi undrer os herudover, hvorledes Energistyrelsen i deres basisforudsætninger for deres energifremskrivning anvender udefrakommende data så ukritisk og helt uden usikkerhedsvurderinger, som de gør.

Kulprisen holdes konstant, uanset at vi ved, at der fra bl.a. kinesisk side lægges beslag på flere og flere af de lettilgængelige og billige kvalitetsressourcer, som fortsat findes i verden.

Træpilleprisen (og flisprisen) holder stort set konstant uanset at eksperter på området forudser en kraftigt stigende efterspørgsel på netop træpiller, som har fordel af ret let at kunne indfyres ved samfyring i kulkraftværker.

Kvotepriserne for CO2 på EU’s kvotemarked forventes derimod at stige fra 100 kr./ton CO2 til 240 kr/ton CO2 i 2025, uagtet, at det for øjeblikket afsløres flere og flere ”huller” og overskud af uforbrugte udledningsrettigheder i EU’s kvotesystem, hvilket sænker prisen.

Disse bemærkelsesværdige forventninger, som lægges til grund for basisfremskrivning og handlingsplan trækker ikke alle i samme retning, men bidrager til, at man fra Energistyrelsens side vurderer, at det hele jo går fint, og man kan nøjes med ganske kortvarigt at tage de politiske hænder op af lommerne ganske kortvarigt.

Herved bidrager Energistyrelsens arbejde desværre til at understrege, at en aktiv dansk energipolitik er udskudt endnu længere frem i tiden. Og at de fordele, som en aktiv og fokuseret energisparepolitik og vedvarende energipolitik m.v. og de deraf følgende ændringer i rammebetingelserne og initiativer kunne give for danske virksomheder og dermed dansk konkurrenceevne og fremtidig indtjening, ikke kan høstes for nærværende.

Afrunding:

Det Økologiske Råd beklager, at Energistyrelsens basisfremskrivning for energi og klima er så snæversynet og heller ikke også omfatter den faktiske VE-handlingsplan – og på denne måde ikke bidrager til en fremadrettet debat om den danske energipolitik. En debat, som har ladet vente på sig i årevis, og som kan bidrage væsentligt til en aktiv og progressiv dansk energipolitik, som vil blive til stor fordel for reduktionen af den danske påvirkning af klimaet, for den danske energiforsyningssikkerhed, for den danske innovation og jobskabelse og for den danske konkurrenceevne med heraf følgende indtjeningsmuligheder for fremtiden.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small