Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”EU-forslag til revision af energibeskatningsdirektivet”.

Skatteministeriet
js@skat.dk

Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

 

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Overordnet set hilser vi revisionen af energibeskatningsdirektivet velkomment. Revisionen er af stor betydning på en række områder, idet en forbedret og mere ambitiøs fælles energibeskatningspolitik kan og må medvirke markant til:

  • Reduktion af udledning af klimagasser
  • Forbedret energisikkerhed
  • Forbedrede markedsvilkår for vedvarende energi
  • Øgede incitamenter til energieffektivisering
  • Forbedring af nationale budgetter

Vi er således enige i, at det er hensigtsmæssigt at opdele den eksisterende energibeskatning i to komponenter, en CO2 relateret komponent og en energibeskatningskomponent og lade energibeskatningskomponenten være brændselsneutral.

Der er dog en hel række forhold i det fremlagte forslag til energibeskatningsdirektiv, som bør forbedres:

 

Generelt for lavt beskatningsniveau

For transportbrændstofferne vil forslaget stort set kun indeksere i forhold til udviklingen siden det sidste energibeskatningsdirektiv i 2003. Satserne må derfor gøres langt mere ambitiøse og med en forudsigelig og varslet stigning i energibeskatningen. Uden dette vil beskatningen ikke få den fornødne effekt for energiforsyningssikkerhed, energibesparelser, vedvarende energi, teknologisk innovation og forbedring af medlemslandenes økonomiske situation.

 

CO2 beskatningen skal øges

Forslaget lægger CO2 beskatningsdelen fast på 20 Euro svarende til den nuværende meget lave kvotepris i EU’s kvotehandelsordning. Der er klare tegn på, at reduktionskravene i kvotehandelsordningen har behov for opstramninger, og en proces for udtagning af for rigelige kvoter af auktionering i 2013 og frem er påbegyndt. Sker dette vil kvoteprisen stige. Vi bemærker her, at både IEA og Stern påpeger at kvoteprisen skal være meget højere, hvis den skal fremme omstillingen i en sådan grad, at EU lever op til sine forpligtelser i forhold til at reducere den globale opvarmning til under to grader.

 

Fjern mulighed for at undlade beskatning af brændsler til opvarmning

Private husholdninger er ansvarlige for 12 % af CO2 udledninger i EU. Og undladelse af at beskatte de fossile brændsler, som medfører denne udledning har en hel del uhensigtsmæssige effekter:

 

  • Konkurrencen mellem fjernvarmen og fossile brændsler til husholdninger bliver skævvredet.
  • Ved at undtage for beskatning af brændsler til opvarmning (angiveligt af sociale hensyn) vil også rige folk undgå at betale skat af deres brændselsforbrug. Og da rige mennesker normalt har et højere energiforbrug end fattige, så vil en total fritagelse for beskatning faktisk betyde, at de rige i samfundet får en større skattebonus end de fattigere. Beskatningen kan evt. fases ind over en forudbestemt årrække, så folk kan tilpasse sig en fremtid med større beskatning af især de fossile brændsler, som vi gerne ser udfaset.
  • Der tabes meget store skatteprovenuer ved at føre socialpolitik igennem energibeskatningen

I stedet for ret til fritagelse bør al energiforbrug til opvarmning kræves beskattet. Provenuet fra beskatningen kan så anvendes til sociale kompensationer til de fattigste f.eks. via en grøn energi-check, til energiforbedringer især af de dårligste bygninger og til at give provenu i statskasserne.

 

Beskatningsniveau af energiforbrug uden for transportsektoren er alt for lavt

Beskatningen af bl.a. brændsler til opvarmning og elektricitet er foreslået at skulle være 63 gange lavere end for transportens brændstofforbrug. Sådan en stor forskel synes ikke rimelig, hverken ud fra det store behov for at gøre energispareindsatsen mere rentabel eller ud fra hensynet til en CO2 reduktion uden forvridninger mellem de forskellige sektorer.

Den store forskel appellerer i nogle lande til omfattende snyd, således at skatteprovenu for milliarder af Euro tabes ved at lavt beskattet fyringsolie anvendes i transporten.

 

Højere beskatning af diesel bydes velkommen

Vi støtter beskatning af diesel og benzin efter CO2-udslip. Dette vil ikke, som det har været hævdet, stoppe salget af dieselbiler, som kører langt på literen. Men det vil medføre, at dieselbiler ikke som i dag favoriseres mere end deres CO2-udslip berettiger til. Det vil samtidig betyde en mere ligelig fordeling mellem diesel og benzinbiler passende til det miks mellem diesel og benzin, som raffinaderierne kan levere. Herved undgås en stigende import og eksport.

Det skal dog sikres, at beskatningen efter energiindhold ikke medfører, at benzinbeskatningen reduceres.

 

Fuel Turism skal adresseres

Det fremlagte forslag tager ikke ordentlig fat på problemet med at brændstof importeret i lastbilernes tanke beskattes, hvor det er købt. Det er særlig problematisk for lastbiler, som har så store tanke, så det kan betale sig at spekulere i at købe i lande med lav beskatning. Her må indlægges en mulighed eller måske endda en forpligtelse til at udligne beskatningen af importeret brændstof i tanke, for herved at undgå tab af beskatningsprovenu og unødig kørsel i de mest udsatte lande.

Biobrændstoffer skal beskattes

Forslaget angiver, at biobrændstoffer helt kan fritages for beskatning hvis de lever op til EU’s bæredygtighedskrav til biobrændstoffer. EU’s krav er dog frem til 2017 kun at biobrændstoffer skal have en 35 % CO2 fortrængningseffekt, hvorfor fritagelse for beskatning kun bør være disse 35 %. I 2017 og 2018 forøges kravet til CO2 fortrængning til 50 % og 60 %, hvorved beskatningsfritagelsen bør følge dette fortrængningskrav. Desuden skal ILUC-faktoren (Indirect Land Use Change) medregnes, så snart en sådan er vedtaget. Den vil for en del 1. generations biobrændstoffer medføre, at klimagasudslippet tværtimod øges sammenlignet med fossile brændstoffer.

 

Atomkraft må også beskattes

Atomkraft bruger faktisk også brændsler – og disse brændsler har givet anledning til en masse udledning af CO2 under brydning og oparbejdning. Ligesom der jo er andre uløste problemer. Derfor bør beskatning af atomare brændsler medtages i energibeskatningen.

 

Beskatningsmulighed for fly og skibe

Kommissionen foreslår, at en beskatning af international fly- og skibstransport skal være forbudt. Det virker særdeles uhensigtsmæssigt, idet ingen internationale aftaler påbyder dette forbud – selv om det hævdes af USA - ligesom EU jo i de internationale klimaforhandlinger netop anvender argumentet med, at hvis ikke en international aftale opnås, så vil EU som næstbedste selv indføre beskatning i hvert fald af skibsfarten.

 

Ingen specielle undtagelser

Forslaget inkluderer også en fortsættelse af undtagelsesregler for ni Central og Østeuropæiske lande. Denne undtagelse kan paradoksalt nok medvirke til både at forøge udledningen af drivhusgasser og reducere disse landes vækstmuligheder. Der er i stedet behov for vedtagelse af økonomiske investeringsmuligheder, således at også disse lande gennem en ambitiøs indsats kan opnå en standard for bygninger og transportmidler, som svarer til de 15 gamle EU-landes.

 

Resumé

Der er behov for en række opstramninger:

-       Et generelt højere beskatningsniveau – specielt skal CO2-beskatningsdelen øges

-       Det er vigtigt at støtte princippet om at beskatte benzin og diesel svarende til CO2-udledning

-       Brændsler til opvarmning må ikke kunne undtages beskatning – i stedet kan gives sociale kompensationer til de fattigste

-       En stor forskel på beskatning af brændsler til transport og opvarmning åbner desuden for snyd

-       Fuel tourism skal begrænses ved at udligne beskatningen mellem landene – specielt af dieselskatten mellem nabolande og ved foranstaltninger ved EU’s grænser

-       Hvis man ønsker at reducere beskatningen af biobrændstoffer, må det kun ske forholdsmæssigt set i forhold til de enkelte brændslers klimagasbidrag. Her skal en ILUC-faktor ganges på så snart en sådan er vedtaget

-       Også el fra atomkraft skal beskattes – i henhold til miljø- og klimaeffekterne af A-kraft

-       Også fly- og skibsbrændstof skal kunne beskattes

-       De nye medlemslande i øst skal ikke undtages fra beskatning – i stedet skal EU støtte dem med investeringer i at forbedre standarden for bygninger og transportmidler

 

Søren Dyck-Madsen

 

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small