Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre loven (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet).

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
nst@nst.dk

J. nr. NST-400-00049

Det Økologiske Råd er helt enig i lovens formål om at opnå en hurtig og effektiv behandling af klagesager. Vi har selv bidraget aktivt til at nedbringe sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet ved p.t. at have trukket 96 klager tilbage, efter at landmændene har fået godkendt et tillæg til deres miljøgodkendelsen, så den opfylder lovens krav.

Baggrunden for den store sagspukkel i Natur- og Miljøklagenævnet (NMK) er ikke loven om Natur- og Miljøbeskyttelse men lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der har ført til et hav af klager bl.a. 550 klager fra Det Økologiske Råd.

De mange klager skyldes uklar lovgivning og manglende/forkert vejledning af kommunerne om, hvordan loven skulle administreres.

I starten blev kommunerne vejledt om, at de med hensyn til ammoniakforureningen blot skulle konstatere, om ansøgningsskemaet sagde ja til, at ammoniakreduktionskravet var opfyldt. Det betød at mange kommuner ikke sikrede sig, at også BAT-kravet (krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik) var opfyldt.

Det gik imidlertid 3 år (2010) efter lovens ikrafttræden, før der forelå retningslinjer fra Miljøstyrelsen for fastlæggelse af BAT-krav i form af vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak. Det skyldes, at Miljøstyrelsen stoppede opdateringen af BAT-bladene i 2004 og først igangsatte den igen i 2009 – 2 år efter lovens ikrafttræden

Der gik endvidere 4 år (2011) efter lovens ikrafttræden, før der forelå retningslinjer fra Miljøstyrelsen for, hvordan kommunerne skal håndtere en forøgelse af husdyrtrykket i oplande til Natura 2000-områder, der er meget kvælstoffølsomme. Miljøstyrelsens vejledning af 28. februar 2011 indebar, at husdyrtrykket måtte stige op til 5% i oplande til Natura 2000-områder , uden at der skulle gribes ind over for landbrugets nitratforurening. Disse retningslinjer blev herefter den 24. november 2011 omgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, efter at det - i modsætning til Miljøstyrelsen - havde spurgt den faglige ekspertise til råds.

Af Det Økologiske Råds 550 klager er de 330 p.t. afsluttet med følgende resultat:

205 klager er afgjort af NMK og har ført til forbedringer for naturen og miljøet

5 klager er afgjort af NMK, idet kommunens afgørelse er stadfæstet uden ændringer

24 klager er bortfaldet, fordi landmanden har trukket ansøgningen tilbage

96 klager har vi trukket tilbage efter aftale med landmanden om et tillæg til miljøgodkendelsen, så den bliver i overensstemmelse med NMKs afgørelser.

Det er således kun i 5 ud af Det Økologiske Råds 330 afgjorte sager, at vores klage ikke har ført til forbedringer for naturen og miljøet.

I dag påklager Det Økologiske Råd 1-2% af miljøgodkendelserne mod 10-20% i 2007-2010.

90% af vore klager skyldes således den uklare lovgivning og Miljøstyrelsens manglende/forkerte vejledning af kommunerne. Hvis loven ikke havde været så uklar, ville Det Økologiske Råd i øvrigt slet ikke være begyndt med at påklage miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd mener på den baggrund, at sagspukler i Natur- og Miljøklagenævnet først og fremmest skal forhindres gennem vedtagelse af klare love og gennem grundige og korrekte vejledninger til de myndigheder, der administrerer lovene.

Det Økologiske Råd finder således, at officialprincippet fortsat bør gælde med de undtagelser, der allerede eksisterer, og at borgernes muligheder for at få behandlet deres klager ikke skal forringes i forhold til i dag.

Fordelen ved officialprincippet er, at det sikrer, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen på alle forhold, der vedrører natur og miljø og ikke kun på det eller de forhold, der indgår i klagen. I takt med at miljøgodkendelserne bliver mere og mere komplekse er det umuligt for både borgere og natur- og miljøorganisationer at have den fornødne ekspertise til at vurdere alle de forhold, der indgår i miljøgodkendelserne.

Det nævnes i bemærkningerne til loven, at der ved en klage over en miljøgodkendelse af et husdyrbrug vedr. lugt, jf. officialprincippet, også bør undersøges i forhold til eventuelle problemer om beskyttelse af natur og grundvand, men at der af ressourcemæssige grunde fremover skal ses bort fra andre forhold end lugt.

Det Økologiske Råd har forståelse for, at der kan være ressourcemæssige grunde, når 10-20% af miljøgodkendelserne påklages, men det har jo også kun været tilfældet, fordi lovgivningen var uklar og vejledningerne mangelfulde/forkerte. Det normale er og bør være, at kun 1-2% af miljøgodkendelserne påklages. Grundlaget for de foreslåede lovændringer bør være, at der laves klar lovgivning og grundige og korrekte vejledninger og ikke på det modsatte

Det fremgår også af bemærkningerne, at NMK f.eks. skal kunne afvise at behandle uvæsentlige klagepunkter ved klage over en lokalplan. Da der kun kan indgives retlige klager over lokalplaner ligesom for Naturstyrelsens vandplaner vil det betyde, at NMK også skal kunne afvise at behandle uvæsentlige klagepunkter over vandplaner

Det Økologiske Råd finder, at det er en alvorlig svækkelse af borgernes retsstilling, hvis deres klage over, at en afgørelse er i strid med den gældende lovgivning kan blive afvist med, at klagepunktet er uvæsentligt. Hvis en lokalplan eller en vandplan er i strid med den gældende lovgivning, skal borgeren have ret i sin klage i stedet for at få oplyst, at den er uvæsentlig.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund ikke, at der bør ske ændringer i lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love, der vil føre til forringelser af beskyttelsen af naturen og miljøet og af borgernes retssikkerhed.

 

Nedsættelse af klagegebyr

Det Økologiske Råd støtter forslaget om at nedsætte klagegebyret for organisationer m.v. til 500 kr., men finder, at det principielt bør være gratis for de organisationer, der gennem lovgivningen er tildelt en særlig klageret. De har netop fået en særlig klageret for at påtage sig samfundets opgave med at kontrollere, at natur- og miljølovene også bliver administreret efter lovens bogstav og ensartet i alle dele af landet.

 

Ophævelse af ministerens klageadgang efter husdyrgodkendelsesloven

Det Økologiske Råd mener, at klageretten skal opretholdes, så ministeren fortsat har mulighed for at klage over myndigheders afgørelser efter natur- og miljølovene for at varetage interesser af national og international karakter.

 

Det Økologiske Råd støtter endvidere følgende punkter i lovforslaget:

  • Begrænsning af Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisninger og vejledningspligt ved hjemvisning
  • Indsendelse af klager gennem førsteinstansen samt adgang til at sende breve fra Natur- og Miljøklagenævnet uden underskrift eller med maskinel underskrift
  • Natur- og Miljøklagenævnet kan tilbagetrække klagegebyr, hvis klagen trækkes tilbage
  • Digitalisering af klagenævnets udgående breve

 

Resumé

Det Økologiske Råd finder, at forslaget bør ændres på følgende punkter:

  • Officialprincippet bør fortsat være gældende med de undtagelser, der allerede er gældende, så lovændringen ikke fører til en forringelse for naturen og miljøet
  • En klage over, at en afgørelse er i strid med den gældende lovgivning, må - af hensyn til borgernes retssikkerhed - ikke kunne afvises med, at klagepunktet er uvæsentligt.
  • Det bør principielt være gratis at klage for de organisationer, der gennem lovgivningen er tildelt en særlig klageret – men vi kan dog støtte forslaget om at nedsætte klagegebyret for organisationer m.v. til 500 kr.
  • Ministerens klageret skal opretholdes med henblik på, at denne kan varetage interesser af national og international karakter.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small