Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”Forslag til lov om nedlæggelse af Go’Energi m.v.”

Det Økologiske Råd beklager, at Go’Energi nedlægges ifølge det indgåede energiforlig af 22.3.2012 – især da det sker uden at der reelt er taget stilling til hvordan og hvor de vigtige opgaver, som Go’Energi udførte, skal placeres.

Go’Energi har med succes videreført en stor del af den uvildige vigtige indsats for energibesparelser, som GO’Energi overtog fra Elsparefonden. Et arbejde, som med sin uafhængighed af politikere og administration har givet anledning til mange beundrende kommentarer fra udlandet.

Hele denne indsats er nu med ét slag fjernet uden at der ses at være taget præcis stilling til, hvordan den kan fortsætte og bidrage til en omkostningseffektiv forstærket energispareindsats i Danmark.

Energiforliget fastlægger, at de kampagne- og informationsaktiviteter, som Go’Energi gennemførte, helt skal nedlægges. Man forventer, at energinetselskaberne med den hævede indsats vil kunne løfte denne opgave. De resterende opgaver skal overflyttes til Energistyrelsen.

Det Økologiske Råd gør sig ingen forhåbninger om, at denne beslutning kan omgøres, hvorfor vi i dette høringssvar skal påpege de mange vanskeligheder for den danske energispareindsats, som denne meget pludselige lukning kan give anledning til.

Uvildig vejledning:

Både Go’Energi og Elsparefonden før dem var baseret på armslængde princippet med selvstændig bestyrelse for at kunne give uvildig rådgivning uafhængigt af politisk og administrativ indblanding, og uafhængig af det underliggende lobby-arbejde f.eks. fra producenter. Denne funktion ophæves nu med lukningen af Go’Energi. Princippet om uafhængighed og uvildighed i opgaveløsningen kan være svært at videreføre af Energistyrelsen, da Energistyrelsen jo ikke som Go’Energi opfylder armslængde-princippet til det politiske niveau.
Energistyrelsen har ikke en selvstændig bestyrelse, som tager sig af de uundgåelige klager fra producenter med dårlige (men lovlige) produkter, som ikke opnår Go’Energi mærket eller fra håndværkere, som ikke kommer på håndværkerlisten.
Opgaven med at markedsføre de bedste produkter, de bedste handlinger og de bedste aktører kan derfor vanskeligt fortsættes i Energistyrelsen med samme uvildighed og fokus på at promovere de bedste produkter, handlinger og aktører som i Go’Energi.

Go’Energi-mærket:

Go’Energi mærket bygger oven på Elsparefondens anbefalingsmærke og garanterer over for forbrugerne, at produkter med dette mærke er blandt de bedste. Man er sikker på, at produkterne opfylder krav, som er skrappere end de lovgivningsmæssige krav. På bygningsområdet giver det god mening at stille skrappere krav end EU’s standardkrav, idet det koldere klima i Danmark nødvendiggør bedre og mere energieffektive produkter.
Go’Energi mærket bygger på en Top10 tilgang, hvor de bedste produkter i hver klasse mærkes, således at forbrugerne får en simpel oplysning om de bedste valg. Og vi ved, at de gode producenter var vilde med Go’Energi’s mærkning, da det gav dem en fordel i et svært gennemskueligt marked, hvor lovkravene ofte halter langt bagefter, hvad de energimæssigt bedste omkostningseffektive produkter kan levere. Fastholdelse af Go’Energi-mærket har krævet ganske mange bagvedliggende ressourcer i Go’Energi, da der skal mange tests og undersøgelser til for at kunne vedligeholde og udbygge Go’Energi mærket som en troværdig og up-to-date mærkning af kun de bedste produkter på hvert område.
Vi har svært ved at se, at denne tilgang vil få tildelt de nødvendige ressourcer og vil kunne løftes af Energistyrelsen på en tilstrækkelig uafhængig og troværdig måde. Energistyrelsen vil have svært ved kun at mærke de bedste produkter, som opfylder krav over lovgivningens minimumskrav. Vi så det med Energistyrelsens liste med godkendte varmepumper, som var blevet meget lang og ret uanvendelig for forbrugerne, fordi den omfattede alle godkendte produkter.
Endelig betragter vi det som irrationelt, at hver enkelt aktør, producent, energiforsyning, eller brancheorganisation skal ”opfinde” hver sit mærke som grundlag for kampagner. Det er vigtigt at sikre, at der er en koordinering, og at det sikres, at individuelle kampagner sker på et fagligt højt niveau. Her er Go’Energi mærket og hele forarbejdet til det meget anvendeligt.
F.eks. har det blandt energiselskaber været overvejet at stille krav om, at varmepumper skulle være Go’Energi mærket for at ville indgå aftaler om dokumenterede energibesparelser - som den bedste garanti for at de valgte varmepumper var af bedste kvalitet.
Til sammenligning ligger administrationen af Svane- og Blomstmærkningen også i et uafhængigt Miljømærkenævn og -sekretariat, frem for at være placeret i Miljøstyrelsen.

Håndværkerlisten:

Go’Energi har vedligeholdt Håndværkerlisten, hvor håndværksvirksomheder kan optages, hvis de kan argumentere for, at de har kvalifikationer til at udføre konkrete energibesparende projekter. Virksomhederne kommer yderligere højt op på listen, hvis deres medarbejdere f.eks. har gennemgået energivejlederkursus. Der findes lister for forskellige opgavetyper, hvor der stilles særlige krav til optagne håndværkere på hver liste. Håndværkerne placeres generelt på listen efter princippet om, at jo flere autorisationer, certificeringer og kurser håndværkeren har gennemgået, jo højere kommer han på listen.
EU’s bygningsdirektiv stiller f.eks. krav om certificering af håndværkere til opsætning af små VE-anlæg. Certificeringen vil være frivillig i 2013 og obligatorisk i 2014. Håndværkerlisten vil naturligvis gøre det til et krav for at komme højt op på på listen, at den pågældende håndværker er certificeret allerede i 2013.
Listen er en brugbar løsning til anbefaling for bygningsejere, som er i tvivl om, hvordan man finder en rigtig dygtig håndværker, som faktisk har erfaring med at rådgive om husets energimæssige tilstand og anbefale fornuftige tiltag. Og som også har gennemført flest mulige af de relevante kurser m.v. på det konkrete fagområde.
Vi har svært ved at se Energistyrelsen være uafhængig nok til at fortsætte denne liste.

Pædagogiske anbefalinger:

Go’Energi har stået for udvikling af letforståelige råd til almindelige danskere, f.eks. i form af checklister eller ”gør det selv instruktioner”. Det er svært at se, at Energistyrelsen f.eks. ville kunne etablere et udvidet samarbejde med ”Idé Nyt” eller ”Gør det selv bladet”, som netop leverer den slags pædagogiske og yderst grundige gennemgange af, hvordan man selv skal gøre tingene. Hvis denne indsats overtages af andre, risikerer vi at vende tilbage til mere bredt dækkende og ofte ikke så brugbare kampagner.

Kampagne- og informationsaktiviteter:

Disse aktiviteter foreslås med lovforslaget helt fjernet, som følge af energiforligsaftalen. Vi har netop via vores plads i Energisparerådet godkendt årsplanen for 2012, hvor Go’Energis indsats på information og kampagner netop fokuserer på de forbrugergrupper, som ikke er i fokus fra energinetselskaberne, da opnåelse af energibesparelser er for dyre her. Det gælder en-families bygninger og i særdeleshed små og mellemstore virksomheder. Denne aktivitet foreslås helt at bortfalde, hvilket vil skabe et alvorligt hul i den samlede indsats for energibesparelser i alle sektorer.

Fastholdelse af uændret budskab:

Afløsningen af Elsparefonden med Go’Energi krævede megen informationsindsats for at få forbrugerne til lære nyt navn og nye mærker m.v.
Vi er derfor alvorligt nervøse for, at selv om nogle af de ovenstående opgaver skulle finde en placering, hvor de kan løftes uvildigt og kvalificeret, så vil dette lovforslag medføre endnu en omlægning af hjemmesider og mærker m.v. Og vi kan se, at det kan være svært at videreføre den flotte hjemmeside, som Go’Energi overtog fra Elsparefonden og har videreført som et sted, hvor forbrugerne kunne finde alle oplysninger ét sted.

Anbefaling om rudeudskiftning:

Go’Energi ramte virkelig rigtigt, da man anbefalede rudeudskiftning i stedet for udskiftning af hele vinduer. Men det skete ikke uden massiv kritik fra vinduesproducenterne, som her så et marked blive reduceret til fordel for omkostningseffektive udskiftninger af ruderne i funktionsdygtige rammer. Vi tror ikke, at en administrativ instans som Energistyrelsen ville have haft armslængde og uvildighed nok til at modstå vinduesindustrien, hvilket vi desværre har set ved andre lejligheder.

Kurveknækkerkommunerne:

Elsparefonden lancerede begrebet ”Kurveknækkerkommuner”. Et begreb, som Go’Energi har videreført til både store og mindre virksomheder. I aftalen lå en omfattende og uvildig vejledningsindsats, som der nu er bragt stor uklarhed om videreførelsen af. Vi tror ikke, at Energistyrelsen umiddelbart har den uvildighed via den manglende armslængde til det politiske system, som gør, at denne opgave umiddelbart kan overtages.

Mærkning af solceller:

På det danske marked konstateres et boom i salget af solceller. Og valget af solcelleprodukter stort set sker i blinde, da der ikke findes test eller mærkning af kvalitetssolceller. Go’Energi var i færd med at starte denne helt nødvendige mærkning op, hvor f.eks. ordentlige garantier fra producenter og installatører, troværdige økonomiberegninger og samarbejder med tagfolk ville få de omfattede solcelleanlæg højt op på positivlisten. Desværre risikerer vi, at dette arbejde stoppes med lukningen af Go’Energi. Og hvem der i givet fald skal gennemføre denne mærkning på en uvildig måde er svært at få øje på.

Aktivering af mange led i kæden:

Elsparefondens kampagne for A-mærkede hårde hvidevarer er klassisk. Gennem et tilskud og gennem aftaler med forhandlere og prisgennemsigtighed på markedet flyttede Elsparefonden niveauet for, hvilke apparater, der blev konkurreret på at sælge, fra C-niveau til A-niveau. Uden at konkurrencen forsvandt og faktisk uden at prisniveauet steg nævneværdigt.
Denne tilgang fortsatte Go’Energi - for at aktivere hele kæden og på den måde flytte niveauet til at konkurrence på A og A+ niveau i stedet for på C, B eller A niveau. Herved kan forbrugeren altid være sikker på at få et tilstrækkeligt godt produkt.
Samme historie gør sig gældende for andre apparater. Her kan f.eks. nævnes cirkulationspumperne, hvor især Elsparefondens massive kampagner om A-pumper har ført til, at anvendelsen af A-mærkede cirkulationspumper er et krav i Bygningsreglementet, som jo kan ses som den ultimative positivliste.
Det kan være svært at se, at Energistyrelsen med den manglende armslængde til det politiske system kan etablere tilstrækkelig uvildighed, robusthed og mod til at tage disse kampe.

Kombinationer:

På nogle produktområder er det nødvendigt at arbejde med krav til både produkt og installation. En kommende arbejdsopgave er derfor at sikre uvildig information om håndværkersamarbejder. Et eksempel vil være installationen af Go’Energi mærkede solceller af en certificeret installatør, som har et fast samarbejde med andre håndværkere, som kan vurdere egnethed af taget samt hvilke tiltag, der skal tages for at sikre en opsætning, som ikke skader taget. Her ses der ganske mange fejl i dag, hvor installatører af solceller ganske ofte ikke har kendskab til, hvordan hensyn til det underliggende tag skal håndteres.

Budskaber uden salgsincitamenter:

Go’Energi var endvidere stedet, hvor man turde markedsføre uvildige anbefalinger, som ikke understøttes af en markedsdreven aktør.
Budskaber som ”lad være med at købe noget”, eller ”luk helt ned for sommerhuset om vinteren, så behøver du ingen varmepumpe”, er meget fornuftige, men vanskelige at se fortsat, såfremt det skal være markedsaktørerne i form af energinetselskaberne, som skal videreføre sådanne informationer og kampagner.


Opsummering:

Lukningen af Go’Energi synes forhastet:
 
• Der er ikke fundet brugbare løsninger på, hvordan Go’Energis mange opgaver kan fortsættes på en uvildig og uafhængig måde. Det vil ikke ske med Energistyrelsen som afløser

• Det er særligt afgørende at, Go’Energi mærket, håndværkerlisten, kurveknækkeraftaler og solcellemærkning videreføres

• Overladelse af information og kampagner til energinetselskaberne vil medføre et stort hul i indsatsen over for en-families huse og små og mellemstore virksomheder

• Det er vigtigt at hjemmesiden videreføres og kendskab til navn og mærker ikke går tabt

Vi skal derfor anbefale, at man forud for gennemførelsen af dette lovforslag beslutter at bevare dele af Go’Energi eller udpege eller oprette en ny uvildig instans med midler og beføjelser til at videreføre denne vigtige opgave for en omkostningseffektiv dansk energispareindsats med bred folkelig opbakning.

Vi skal ydermere tilbyde vores deltagelse i eventuelle arbejdsgrupper m.v. f.eks. gennem forstærkning af Energisparerådets (hvor vi har en plads) rolle i forbindelse med fastlæggelsen af, hvordan Go’Energis nødvendige uvildige arbejde bedst kan videreføres.


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small