Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

EU-Kommissionen ser stort på kemikalieregulering

EU-Kommissionens gennemgang af REACH giver en fin beskrivelse af de problemer, lovgivningen ikke har løst, men opstiller ingen løsningsforslag. Dette kritiserer Det Økologiske Råd i et høringssvar med en faglig begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt.

6. marts 2013

Høringssvar fra Det Økologiske Råd vedr.: Kommissionens generelle rapport om REACH.


Det Økologiske Råd (DØR) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi er overordnet set enige, når Kommissionens konkluderer, at brugen af kemikalier i EU er blevet mere sikker, siden REACH trådte i kraft. Der er dog langt endnu, hvis mennesker og miljø skal være tilstrækkeligt beskyttet mod skadelige effekter fra kemikalier.

DØR kan derfor ikke støtte Kommissionens rapport og dens fremadrettede konklusioner. Et gennemgående problem ved reviewet er, at der overordnet set mangler anbefalinger til, hvordan man kan komme de lovgivningsmæssige problemstillinger, som Kommissionen fremstiller, til livs.
Kommissionen har identificeret visse behov for tilpasninger af lovgivningen samt, at der er brug for en større indsats for at undgå sundhedsskadelige effekter på mennesker og miljø. F.eks. erkender Kommissionen, at de data, som virksomhederne, i henhold til REACH, skal indrapportere, er af for ringe kvalitet. Mange eksempler herpå er allerede påvist tidligere. Bl.a. påviste en undersøgelse for Center for Alternativer til Dyreforsøg ved University of Konstanz i Tyskland, at virksomheder ikke lever op til EU's kemikalielov1. Senest har ECHA, i deres årlige rapport om evaluering, selv rapporteret at ”A large part of those REACH registration dossiers that have been checked by ECHA still raise quality and, subsequently, compliance concerns, with substance identity the most common problem”2 .

Kommissionen burde her komme med konkrete løsningsforslag eller andre foranstaltninger, som f.eks. mere udspecificerede registreringsdossierer. I reviewet konkluderer de blot: ´Visse behov for justeringer er blevet identificeret, men balanceret mod ønsket om at sikre lovgivningsmæssig stabilitet og forudsigelighed, vil ændringer i lovteksten ikke blive foreslået´.

Rapporten går ikke tilstrækkeligt i dybden med hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og de såkaldte cocktaileffekter og opstiller ingen løsningsforslag på manglen af implementering af disse områder. Ved vedtagelsen af REACH udskød man reguleringen for disse områder under henvisning til manglende viden. I dag har vi betydeligt større viden, end man havde i 2006, da REACH blev vedtaget. Kommissionen burde i dette review, som minimum, give en tidshorisont for inkluderingen af disse stofområder.

En af de væsentlige målsætninger i REACH er, at alle særligt farlige kemikalier - de såkaldte SVHC - skal optages på EU's liste inden 2020, så der kan blive taget stilling til, om de kan erstattes af mindre farlige stoffer. Ind til videre har man kun sat 138 stoffer på listen, selv om det skønnes, at der er op mod 1500 SVHC på markedet. Og Kommissionen lægger ikke op til at øge tempoet. Med det hidtidige tempo vil de særligt farlige stoffer ikke være listet før 2060. Det er ikke acceptabelt.

Desuden mangler der helt en gennemgang af kriterierne for SVHC:

  • Stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1 og 2.
  • PBT-stoffer og vPvB-stoffer identificeret efter kriterierne i forordningens bilag XIII.
  • Andre stoffer, for hvilke der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet

Som udgangspunkt er vi bekymrede for om disse kriterier overhovedet er tilstrækkelige til at indfange alle de stoffer der rent faktisk har sådanne effekter.

Som eksempel kan nævnes det danske dossier for de fire ftalater; DEHP, BBP, DBP og DIBP. Danmark påviser heri cocktaileffekter af fire ftalater og ender dermed med en RQ (Risk Quotient) på over 1. Alligevel forkaster Kommissions ekspertudvalg (RAC og SEAC) det danske dossier på baggrund af en for lille RQ, da de mener, at der sker en løbende substitution af stofferne. Det er kritisabelt og i høj grad bekymrende, at det ikke er nok at påvise, at der er sandsynlighed for skadelige effekter på mennesker og miljø.

Vi er klar over, at man ikke ønsker at åbne selve REACH-teksten. Men så burde Kommissionen give konkrete forslag til, hvordan man på anden vis kan løse de udestående problemer, f.eks. ved at lave en særlovgivning for nano ved siden af REACH, samt ved at ændre i bilag og guidelines, der knytter sig til REACH.

DØR er desuden forundrede over, at der i det danske notat står:

  • at rapporten ikke har lovgivningsmæssige, økonomiske, resp. erhvervsmæssige, statsfinansielle, erhvervsadministrative eller samfundsmæssige konsekvenser, men
  • at det i øvrigt forventes, at kemikalielovgivningen vil medføre ”forbedring af beskyttelsesniveauet”.

Vi har svært ved at se, hvordan disse to punkter skal kunne forenes.

En forståelse for begrænsningerne i den nuværende regulering med hensyn til f.eks. hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og cocktaileffekter er udgangspunktet for en demokratisk og gennemsigtig proces hen imod en tilpasning af eksisterende love og en informeret debat om, hvilke reguleringsmuligheder der bedst tackler de identificerede begrænsninger. Denne mulighed forpasser Kommissionen totalt.
Vi er enige i, at det er vigtigt med lovgivningsmæssig stabilitet og forudsigelighed for virksomhederne. Men det er af afgørende betydning, at dette ikke bliver på bekostning af de europæiske borgere og miljøet.

Resumé:

  • Rapporten påviser en række mangler ved REACH, men angiver ikke løsningsforslag
  • Der bør f.eks. anbefales mere udspecificerede registreringsdossierer
  • Der mangler løsningsforslag til de store udestående problemer - hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og cocktaileffekter – der gives ikke engang en tidshorisont for inkluderingen af disse stofområder
  • Når man ikke ønsker at åbne selve REACH-teksten, burde Kommissionen give konkrete forslag til, hvordan man på anden vis kan løse de udestående problemer, f.eks. ved at lave en særlovgivning for nano ved siden af REACH, samt ved at ændre i bilag og guidelines, der knytter sig til REACH.
  • Kriterier for SVHC bør gennemgås.

Med venlig hilsen

Lone Mikkelsen
Kemikaliefaglig medarbejder
Det Økologiske Råd

1) http://blogs.nature.com/news/2011/11/companies_failing_to_live_up_t_1.html

2) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-evaluation-report-2012-quality-information-required-for-reach-compliance


default Læs/download høringsvaret her (163.09 kB) (163 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small