Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Miljøet bør kompenseres for mindre randzoner

Landbrug 1 Ændringen af Randzoneloven er et stort tilbageskridt i dansk miljø og naturpolitik. Det er ikke acceptabelt, at effekten ift. tab af næringsstoffer til vandmiljøet udsættes til næste generation af Vandplaner fra 2016.

Det fremgår af et fælles høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

Høringssvar:

Til: Naturerhvervsstyrelsen

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd til udkast til forslag til ændring af lov om randzoner.

Naturerhvervstyrelsen har den 4. april udsendt overnævnte lovforslag i høring. Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd skal beklage, at man har valgt at ændre kriterierne for udpegning af vandløb, som skal have udlagt dyrkningsfri randzoner. Det betyder, at arealet med randzoner bliver nedsat til ca. 25.000 ha. Randzoner er efter vores opfattelse en målrettet og omkostningseffektivt virkemiddel til at løse en række samfundsmæssige målsætninger.

Vi vil fremhæve følgende problemer med lovforslaget:

  • Vi finder det stærkt kritisabelt, at man slækker på en i forvejen stærkt forsinket og mangelfuld reduktion af landbrugets udledning af næringsstoffer og vi savner konkret anvisning af alternativer for at opnå de samme udledningsreduktioner som i den oprindelige randzoneordning.
  • Det strider imod hovedanbefalingen fra Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) om en helhedsløsning, hvor man omlægger mere fra generelle til målrettede virkemidler (Anbefaling 11), og om at øget målrettet regulering kan følges af lempelser i den hidtidige generelle regulering. Der er udbredt konsensus omkring dette princip. Da randzoner netop er det pt mest målrettede virkemiddel, som man nu vil reducere, så må N-normen som udgangspunkt skærpes, så man bevarer den samme N-reduktions-effekt. Det er ikke acceptabelt, at indsatsen udskydes til 2. generation af Vandplaner.
  • Der kunne samtidig åbnes op for en frivillig udtagning af randzoner langs vandløb, som ikke længere er omfattet af randzonekravet. Landbruget kan så lave en målrettet indsats på de dårligste jorder langs vandløbene. Da det er landmændene, som har den største viden om drænenes placering og hvilke jorder, der har det største tab af N og den ringeste dyrkningsværdi, har dette potentiale som et effektivt og målrette virkemiddel. Hvis de ikke udlægger de påkrævede arealer, overføres effekten automatisk til N-normberegningen i det efterfølgende år.
  • Art. 11, stk. 2 litra c) i Direktivet for Bæredygtig anvendelse af Pesticider (2009/128/EF), foreskriver, at der skal oprettes randzoner af passende størrelse til beskyttelse af vandorganismer uden for målgruppen. DN og DØR mener ikke, at dette krav kan opfyldes ved at fritage alle ikke-målsatte vandløb for randzoner. Ny dansk forskning har vist, at der skal mindst 6-10 meter randzoner til for at undgå at vandmiljøet påvirkes af sprøjtegifte. For os at se, er der absolut ingen alternativer til randzoner, når denne del af direktivet skal opfyldes.
  • DN og DØR savner anvisninger på den manglende reduktion af CO2-udledningen, som randzonerne skulle bidrage med.
  • Der mangler anvisning på udlæg af arealer til erstatning for den natur, som randzonerne med tiden ville være blevet til. Randzonerne var den absolut væsentligste del af kompensationen for de væsentlige naturværdier, der forsvandt, da 128.000 ha brak blev opdyrket i 2008-2008. Selv om randzonerne ikke umiddelbart indeholder væsentlige naturværdier, vil de ved deres udbrudte forløb langs alle vandløb være meget væsentlig spredningskorridorer i landskabet og ville med tiden kunne udvikle væsentlige naturværdier.

Samlet set anser Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd det foreliggende lovforslag for et stort tilbageskridt i den danske miljø- og naturpolitik.

Med venlig hilsen
Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening
Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd

default Download høringssvar >> (107 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small