Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Høringssvar fra Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening om ændring af affaldsdirektivet (klassificering af farligt affald)

 11.05.14

Høringssvar fra Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening

Vedr. Miljøstyrelsens rammenotat af 2. maj 2014 om Kommissionens forslag til ændring af bilag III i affaldsdirektivet (2008/98/EF) og ændring af Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 (2000/532/EF)

Vi takker for muligheden for at give høringssvar.

Vi er enige i de overordnede hensigter med ændringsforslaget og styrelsens fremstilling heraf, nemlig at skabe overensstemmelse mellem klassificering af farligt affald og af farlige stoffer efter den nye CLP-forordning. Et stof eller en blanding, der er klassificeret som farlig, skal også vedblive med at være det, når stoffet eller blandingen bliver til affald, og rammenotatet beskriver dette forhold forbilledligt.

Fejlagtig henvisning til ’affaldstype’
Der er en meningsforstyrrende fejl, der går igen i flere sammenhænge, nemlig, som det hedder, at ’grænseværdierne ændrer sig for tre affaldstyper’ (således første gang i 2. afsnit, 4. linje i resumeet, men gentaget flere steder i notatet). Det er – som det også forstås af sammenhængen - for tre egenskaber, at grænseværdierne ændres (eller for at være helt korrekt efter de nu foreslåede regler med kombinationen af fareklasser, farekategorier og faresætninger). Affaldstyper er som bekendt defineret som EAK-koder i affaldsbekendtgørelsen, og som det fuldstændig korrekt fremgår af notatet i øvrigt, så sker der ingen ændringer her. Ved direkte at henvise til affaldstyper får man imidlertid umiddelbart den modsatte opfattelse. Denne fejl bør rettes inden fremsendelse til Folketinget.

Mangelfuld beskrivelse af konsekvenserne ved forenkling i f.t. CLP
Herudover fremgår det af notatet, at der ikke er tale om en fuld implementering af CLP-forordningen. Men notatet bør i større udstrækning fremhæve de forskelle, der er, og hvad de betyder for klassificeringen af farligt affald og ikke mindst miljøbeskyttelsen.

Vi er blevet opmærksomme på i hvert fald to forhold, hvor forenklingen svækker miljøbeskyttelsen, nemlig indførelsen af afskæringsværdier for tre egenskaber og ændrede summeringsregler for akut toksiske stoffer:

Konsekvenser af indførelse af afskæringsværdier for tre egenskaber
Der er indført såkaldte afskæringsværdier for de tre egenskaber HP 4 (’Irriterende’), HP 6 (’Akut toksisk’) og HP 8 (’Korrosiv’). De indebærer, at stoffer med de pågældende egenskaber først skal regnes med ved vurderingen af, om affaldet er farligt, hvis de forekommer i koncentrationer større end hhv. 1 %, 0,1 % (dog 1 % for Akut Toksisk kategori 4) og 1 %.

Det betyder generelt en svækkelse af miljøbeskyttelsen. Hvis der skal være afskæringsværdier, bør disse være betydeligt lavere end grænsen for klassificering.

Men for faresætningen H314, som er omfattet af egenskaben HP 4, er afskæringsværdien lig med grænseværdien for, hvornår affald, der indeholder stof(fer) med denne faresætning, skal klassificeres som farligt affald. Eftersom koncentrationer under 1 % ikke skal medregnes ved summering af stoffer med denne egenskab, kan man forestille sig affald, der indeholder blandinger af stoffer med faresætning H314, der hver især ikke overskrider 1 %, men hvis koncentration sammenlagt når langt over 1 %. Sådant affald vil ikke skulle klassificeres som farligt, uanset at det besidder egenskaben korrosiv.

Tilsvarende gælder for akut toksiske stoffer, der har faresætningskoderne H300 og H330. Også her er afskæringsværdien og grænseværdien identisk, hvilket må betragtes som en potentiel svækkelse af miljøbeskyttelsen.

Konsekvenser af ændrede summeringsregler for akut toksiske stoffer
Efter de gældende klassificeringsregler for farligt affald følges ’de gamle’ klassificeringsprincipper for farlige stoffer. Efter disse skal koncentrationerne af akut toksiske stoffer summeres i det omfang de har samme ’rute’ (oral, hudkontakt, indånding) idet koncentrationerne vægtes forholdsmæssigt i forhold til de respektive grænseværdier.

Med det nu foreliggende forslag skal alene summeres inden for den enkelte farekategori (jf. sidste sætning i første afsnit under HP 6 i forslaget til nyt Annex III). Det er udtryk for en klar svækkelse af miljøbeskyttelsen. Vi opfordrer til, at dette tydeliggøres i notatet, og at Danmark lægger vægt på at få videreført de gældende summeringsregler.

Vi noterer os derudover, at der ikke har kunnet opnås enighed om grænseværdier for økotoksicitet. Vi håber at blive involveret i det danske forberedelsesarbejde omkring udviklingen af sådanne værdier.

Endelig lægges der for flere egenskaber op til udformning af nationale guidelines og standarder - også her håber vi at blive involveret.

Resumé:

  • ”Grænseværdierne ændrer sig for tre affaldstyper” – affaldstyper skal rettes til ”egenskaber”.  Første gang i 2. afsnit, 4. linje i resumeet, men gentaget flere steder i notatet
  • Hvis der skal være afskæringsværdier, bør disse være betydeligt lavere end grænsen for klassificering
  • Danmark bør lægge vægt på at få videreført de gældende summeringsregler – og ikke som i det nu foreliggende forslag, hvor der alene skal summeres inden for den enkelte farekategori.

Venlig hilsen

Christian Ege               
Det Økologiske Råd               

Christian Poll
Danmarks Naturfredningsforening


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small