Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Høringssvar til cirkulære og vejledning om bæredygtigt træ i statens indkøb, fra Det Økologiske Råd og Verdens Skove

Hørringssvar til Cirkulære og Vejledning om sikring af Bæredygtigt træ i statslige/offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver

Vi takker for muligheden for at kommentere på Cirkulære og Vejledning om sikring af bæredygtigt træ i statslige/offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Det Økologiske Råd og Verdens Skove finder det meget positivt, at der er blevet udarbejdet cirkulære og vejledning, der sikrer brugen af bæredygtigt træ i statslige/offentlige indkøb, og vi ser frem til at følge implementeringen af cirkulæret. Vi mener dog også, at cirkulæret burde dække, ikke blot statslige indkøb, men alle offentlige indkøbsaftaler. Vi finder det ligeledes uhensigtsmæssigt, at statsligt ejede selskaber og offentlige virksomheder ikke er omfattet af cirkulæret.

Vi står også forsat uforstående over for, hvorfor træ til energiformål ikke er omfattet af cirkulæret. Træ til bioenergi medfører et stadigt stigende pres på verdens skove, og den danske stat burde aktivt sikre, at bæredygtighed i denne sektor bliver et afgørende konkurrenceparameter.

I vejledningen nævnes det, at brug af træ fra bæredygtigt forvaltede skove skaber incitamenter til at bevare skovene. Vi er helt enige i dette perspektiv, og bæredygtig træproduktion er et meget vigtigt element i en integreret skovforvaltning/beskyttelse. Det er derfor også meget uhensigtsmæssigt, at træ fra lande med en FLEGT-licens i vejledningen sidestilles med bæredygtig produceret træ. VPA’er under FLEGT sikrer ikke bæredygtighed, men udelukkende lovlighed. En del af en VPA omhandler, som det korrekt nævnes, arbejde for at styrke lovgivningen i landet, men dette retfærdiggør ikke, at der sættes lighedstegn mellem lovlighed og bæredygtighed. Selv med en FLEGT-licens kan afskovning eller menneskerettighedskrænkelser finde sted, hvilket er i direkte modstrid med de på side 8 opstillede, overordnede kriterier for bæredygtighed. Vi mener derfor at det er direkte misvisende, hvis træ med en FLEGT-licens sidestilles med bæredygtigt produceret træ. Vi anbefaler i stedet at eksludere FLEGT som en del af definitionen af bæredygtigt træ. Vi mener ligeledes, vejledningen burde anerkende, at graden af bæredygtighed er forskellig mellem de af Naturstyrelsen anerkendte certificeringsordninger, man kunne i udbud give særlige points til FSC, da denne ordning bedst sikre bæredygtighed. Dette samme gør sig gældende for 100 % bæredygtigt certificeret træ i forhold til blandet træ bestående af bæredygtigt og ikke-bæredygtigt lovligt træ.

I boks 2 i vejledningen efter ” Aftalerne har som endemål at eliminere ulovligt fældet træ fra partnerlandets internationale og indenlandske handel og at bidrage til at fremme partnerlandets tilsagn om at fremme bæredygtig skovdrift.” bør der tilføjes ”Da partnerskabsaftalerne indgås individuelt mellem EU og de enkelte lande efter bilaterale forhandlinger, er der forskel på aftalernes krav om ansvarlig skovdrift. FLEGT- træ giver derfor ikke den samme garanti for ansvarlig skovdrift som de certificeringsordninger, Naturstyrelsen har anerkendt som garant for bæredygtigt træ”. Boks 2 giver i sin nuværende form indtryk af, at FLEGT giver den samme sikkerhed for bæredygtighed som de af Naturstyrelsen anerkendte bæredygtighedscertificeringsordninger.

Hvis en vare er taget i brug, og det viser sig varen ikke overholder kravene til bæredygtigt træ forslår vejledningen, at økonomiske sanktioner kan anvendes frem for at afvise produktet, da dette kan være uforholdsvist omkostningsfyldt efter ibrugtagning. Vi mener, det er vigtigt, at man i disse tilfælde forsat søger at støtte bæredygtig produktion, som man ville have gjort, hvis træet havde overholdt kravene i cirkulæret. Vi mener derfor, at indtægter fra sådanne økonomiske sanktioner skal anvendes til at støtte udbredelsen af bæredygtigt træ. Dette kunne for eksempel være gennem støtte til forskning, oplysning eller undervisning.

Vi finder det meget positivt, at der er i vejledningen nævnes, at man ved fokus på funktionskrav frem for specifikke træsorter, kan øge mulighederne for at anvende bæredygtigt træ. Sikring af afsætningsmuligheder for mindre kendte træsorter er en udfordring for mange tropiske producenter. Brug af mindre kendte træsorter kan derfor være et vigtigt skridt i arbejdet for at sikre en sund økonomi for bæredygtighedscertificerede skovbrug i troperne. Opfordringen til også at efterspørge mindre kendte træsorter bør indarbejdes yderligere i vejledningen, således det anbefales at efterspørge i forhold til funktionskrav, hvis den efterspurgte træsort viser sig problematisk at fremskaffe bæredygtigt. For § 5 i cirkulæret bør det tydeliggøres, at mindstekravet kun kan begrænses, hvis de anførte punkter jf. § 5 stk. 1 er gældende for funktionskravene til træproduktet og dermed ikke kun begrænset til den enkelte træsort.

På side 30 af vejledningen fremgår det, at man kan finde vurderingskriterierne, de konkrete vurderingsresultater og listen over anerkendte certificeringsordninger på naturstyrelsens hjemmeside. Hvis vurderingsresultaterne findes på hjemmesiden, er de imidlertid godt gemt og bør gøres lettere at finde. Vi vil desuden opfordre til, at man inviterer interessenter til, såfremt det er relevant, at bidrage med dokumentation, som man mener bør lede til en revurdering af de anførte certificeringsordningers status som garanter for bæredygtigt træ. Man bør i denne forbindelse være åben over for dokumentation, som relaterer sig til ordningernes nationale certificeringsstandarder, da der for visse certificeringsordninger kan være meget store variationer mellem de konkrete nationale skovcertificeringsstandarder.

På side 33 af vejledningen fremgår det, at ”Ordregiver kan kræve en sådan erklæring verificeret af afhængig tredjepart, hvis der er begrundet tvivl om den.” vi mener verificering skal fortages af en uafhængig tredjepart.

I det følgende gennemgås nogle specifikke punkter i forhold til cirkulæret.

§5 stk. 1 i cirkulæret er meget upræcist. Det vil være en fordel, hvis det kan konkretiseres, hvad der kræves før mindstekravene kan siges at ’medføre uforholdsmæssigt store økonomiske eller administrative byrder’, da den nuværende formulering inviterer til, at enhver kan tale sig uden om at leve op mindstekravene. Vi vil ligeledes anbefale, at man udskifter ordet ’markedsvurdering’ med ’markedsanalyse’, da markedsanalyse i højere grad signalerer, at man bør lægge en grundig undersøgelse til grund for en beslutning om at fravige mindstekravene i cirkulæret. Sidst, men ikke mindst, mener vi, at en fravigelse af mindstekravene ikke bør kunne finde sted uden forudgående godkendelse - på baggrund af grundig dokumentation af problemet - fra den myndighed, som er ansvarlig for at administrere cirkulæret §5 stk. 2 er meget uklar. Cirkulæret skulle gerne være med til i endnu højere grad at gøre bæredygtighed til et konkurrenceparameter for træprodukter. Hvis det er muligt at købe bæredygtige produkter, der ikke medfører uforholdsmæssigt store økonomiske byder, må det forventes, at der ikke kræves monopolpriser. I takt med at efterspørgslen efter bæredygtige træprodukter vokser, vil konkurrencen på markedet også naturligt stige. I sin nuværende formulering kan paragraffen betyde, at nye bæredygtige produkter og markeder ikke bliver indbefattet af cirkulæret.

§5 stk. 3 Det er uklart, hvad der menes med ’gøre det særligt vanskeligt at skaffe bestemte træprodukter’ Vi anbefaler, at det gøres mere tydeligt, hvad dette indbefatter. Det bør også tilføjes, at indkøberen skal have fokus på funktionskravene til træet frem for at kræve en specifik træsort, hvis den specifikke træsort er vanskelig at skaffe.

På vegne af Det Økologiske Råd og Verdens Skove
Jan Graversen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small