"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2017

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Høringssvar:

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Det Økologiske Råd har med interesse læst høringsversionen af den nye bekendtgørelse.

Brændekomfurer, masseovne, kakkelovne og historiske ovne

Det Økologiske Råd kan ikke acceptere, at nyinstallerede brændekomfurer, masseovne, kakkelovne og historiske ovne ikke skal opfylde samme godkendelseskrav (herunder krav til prøvningsattest) og emissionkrav som almindelige brændeovne. Vi betragter det som et alvorligt tilbageskridt for miljøet og danskernes sundhed. Det strider mod moderne miljøregulering og lige konkurrenceforhold, der kræver ensartet og uafhængig godkendelse uanset fyringsanlæg. Hvis disse fyringsenheder ikke kan godkendes under laboratorieforhold, så må de godkendes på anden vis og kravene i bekendtgørelsens bilag 1 må dokumenteres opfyldt på anden vis f.eks. ved efterprøvning ”on site” for ejerens regning.

Petrokoks

Fint (og på høje tid), at det ikke må anvendes fra 2019.

Halmfyr

Det Økologiske Råd kan ikke acceptere, at halmfyr har lempeligere betingelser end brændekedler og træpillefyr. De skal opfylde præcist samme emissionskrav som brændekedler og træpillefyr. Alt andet er både konkurrenceforvridende og uacceptabelt miljømæssigt. Hvis det ikke er teknisk muligt, så skal der ikke etableres halmfyr før der er udviklet luftrensning som gør, at halmfyr kan opfylde samme emissionskrav som brændekedler og træpillefyr.

Kapitel 8

Da mange kommuner efterhånden er blevet opmærksomme på miljøproblemerne ved brændefyring, bør kommunerne have mulighed for at indføre et totalt forbud mod opvarmning med fast brændsel for at beskytte deres borgere mod helbredsskader. Derfor bør følgende tilføjes til §18:

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan vedtage et forbud mod rumopvarmning med fast brændsel i byzone i både nye og eksisterende boligområder. Forbuddet skal varsles med 12 måneders varsel. Fyringsenheder med veldokumenteret effektiv røggasrensning kan undtages forbud.

Yderligere spørgsmål

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, luftkvalitet, tlf. 22 81 10 27 / mail: karp@env.dtu.dk